ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ VOUCHER ΣΕ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ στις Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ και ΚΡΗΤΗΣ

[12 Φεβρουαρίου 2014]

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά τη λήξη της προθεσμίας [03.02.2014] χορήγησης των επιταγών κατάρτισης στους δικαιούχους της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]» και τη διαγραφή από τους Πίνακες Κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων στις Περιφέρειας Αττικής, Δυτ. Ελλάδας και Κρήτης των διπλωματούχων μηχανικών που δεν προσήλθαν και δεν παρέλαβαν την επιταγή κατάρτισης τους, ανακοινώνει την τροποποίηση των πινάκων κατάταξης των Διπλωματούχων Μηχανικών του «Μητρώου Ωφελουμένων» στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, σύμφωνα με την από 11.02.2014 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του και ως εξής:

Α) Τροποποιεί το Μητρώο Ωφελουμένων στις Περιφέρειες αυτές και τη θέση των διαγραφέντων λαμβάνει ισόποσος αριθμός διπλωματούχων μηχανικών από τους Πίνακες Επιλαχόντων στις αντίστοιχες Περιφέρειες κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι νέοι επιλεγέντες που εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες κατάταξης: ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας Αττικής, ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Δυτ. Ελλάδας, ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Κρήτης.

Β) Βάσει της παραπάνω τροποποίησης, οι Πίνακες των Επιλαχόντων Διπλ. Μηχανικών στις 3 αναφερόμενες Περιφέρειες διαμορφώνονται αντίστοιχα ως εξής: Νέοι Επιλαχόντες Περιφέρειας Αττικής, Νέοι Επιλαχόντες Δυτ. Ελλάδας, Νέοι Επιλαχόντες Κρήτης.

Το ΤΕΕ καλεί τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Κατάταξης της παρ. (Α) να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης τους, σύμφωνα με τα παρακάτω: - Η χορήγηση των επιταγών Κατάρτισης θα γίνεται από την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 έως και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. - Στην περίπτωση που, με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας [20/2/2014 & ώρα 13.00], υπάρξουν ακόμα κάποιες αδιάθετες επιταγές κατάρτισης, αυτές θα χορηγηθούν στους αμέσως επόμενους επιλαχόντες κατά απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Πίνακα Επιλαχόντων Διπλ. Μηχανικών της αντίστοιχης Περιφέρειας της παρ. (Β), και ΜΟΝΟ για μία (1) εργάσιμη ημέρα δηλ. την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Κάθε δικαιούχος διπλωματούχος μηχανικός, από τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ, για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισής του, παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΤΕΕ και οφείλει : Α) να επιδείξει υποχρεωτικά την Αστυνομική του Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης συμμετοχής που αναφέρει τον ΚΑΥΑΣ Β) να προσκομίσει υποχρεωτικά αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης , με τα στοιχεία λογαριασμού του (IBAN & Κατάστημα Τράπεζας). Οι επιταγές κατάρτισης των ΝΕΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ θα χορηγούνται μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, από τα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα ή το αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ που καθένας έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του και ως εξής: - ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ: από την Αθήνα [Γραφείο Υποδοχής, Νίκης 4, 1ος όροφος] - ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: από την Πάτρα [ΠΤ/ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40] και το Αγρίνιο [ΠΤ/ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Π. Σουλίου 11] - ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ: από τα Χανιά [ΠΤ/ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, Νεάρχου 23] Κάθε Ωφελούμενος που θα παραλάβει την προσωπική επιταγή κατάρτισής του αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί στη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει δηλώσει με την αίτησή του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέξει το ΚΕΚ και το αντικείμενο που επιθυμεί να καταρτιστεί, από αυτά περιλαμβάνονται στο «Μητρώο ΚΕΚ». Οι διαδικασίες που ακολουθούν μετά την παραλαβή των επιταγών κατάρτισης, δηλαδή επιλογή ΚΕΚ από τους Ωφελούμενους, σύναψη σύμβασης μεταξύ Ωφελουμένου και ΚΕΚ, εισαγωγή Ωφελούμενου σε Τμήμα Κατάρτισης από τα ΚΕΚ κλπ, είναι άμεσα διαθέσιμες μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr .

 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING