ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κρήτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132714 THM-95678-7734-20121218112337 18/12/2012 11:23:37 388 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Κρήτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130723 THM-95678-7748-20121218113628 18/12/2012 11:36:28 401 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Κρήτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130538 THM-95678-7936-20121218140357 18/12/2012 14:03:57 513 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Κρήτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130746 THM-95678-8109-20121218192634 18/12/2012 19:26:34 596 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Κρήτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 120253 THM-95678-10603-20130109112332 09/01/2013 11:23:32 1701 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Κρήτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 133196 THM-95678-10390-20130108115529 08/01/2013 11:55:29 1486 45 30 15 Επιλεχθείς 6
Κρήτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 116032 THM-95678-9804-20130103114109 03/01/2013 11:41:09 1286 35 30 5 Επιλεχθείς 7
Κρήτης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 117122 TMMM-95678-8125-20121218200944 18/12/2012 20:09:44 600 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Κρήτης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 119839 TMMM-95678-8171-20121219011455 19/12/2012 01:14:55 623 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Κρήτης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 132198 TMMM-95678-10380-20130108114845 08/01/2013 11:48:45 1485 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 24
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING