ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 126805 THM-95678-8416-20121220025632 20/12/2012 02:56:32 727 35 30 5 Επιλαχών 36
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 118625 THM-95678-8588-20121220201122 20/12/2012 20:11:22 805 35 30 5 Επιλαχών 37
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 116576 THM-95678-8753-20121221130928 21/12/2012 13:09:28 884 35 30 5 Επιλαχών 38
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 120783 THM-95678-8841-20121221164939 21/12/2012 16:49:39 931 35 30 5 Επιλαχών 39
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 118863 THM-95678-11377-20130114010005 14/01/2013 01:00:05 2476 35 30 5 Επιλαχών 40
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 94196 THM-95678-4221-20121213194525 13/12/2012 19:45:25 218 35 20 15 Επιλαχών 41
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 90300 THM-95678-7709-20121218110823 18/12/2012 11:08:23 370 35 20 15 Επιλαχών 42
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 72116 THM-95678-9215-20121227000250 27/12/2012 00:02:50 1060 35 20 15 Επιλαχών 43
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 102045 THM-95678-9783-20130103083421 03/01/2013 08:34:21 1268 35 20 15 Επιλαχών 44
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 88763 THM-95678-7835-20121218123858 18/12/2012 12:38:58 461 25 20 5 Επιλαχών 45
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING