ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131637 THM-95678-7900-20121218133211 18/12/2012 13:32:11 495 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131665 THM-95678-7909-20121218135033 18/12/2012 13:50:33 506 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130732 THM-95678-7959-20121218142322 18/12/2012 14:23:22 525 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130734 THM-95678-8923-20121222002216 22/12/2012 00:22:16 975 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 120770 THM-95678-9317-20121227164809 27/12/2012 16:48:09 1100 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 120762 THM-95678-9328-20121227191927 27/12/2012 19:19:27 1107 60 30 30 Επιλεχθείς 6
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 128829 THM-95678-9883-20130104014101 04/01/2013 01:41:01 1303 60 30 30 Επιλεχθείς 7
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 128858 THM-95678-10164-20130107095834 07/01/2013 09:58:34 1372 60 30 30 Επιλεχθείς 8
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 129869 THM-95678-10641-20130109132038 09/01/2013 13:20:38 1763 60 30 30 Επιλεχθείς 9
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130715 THM-95678-10992-20130111101525 11/01/2013 10:15:25 2166 60 30 30 Επιλεχθείς 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 25
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING