ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 127649 THM-95678-7929-20121218143228 18/12/2012 14:32:28 526 60 30 30 Μη επιλεχθείς 7
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 123359 THM-95678-8315-20121219144911 19/12/2012 14:49:11 677 60 30 30 Μη επιλεχθείς 11
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131662 THM-95678-8460-20121220125159 20/12/2012 12:51:59 757 60 30 30 Μη επιλεχθείς 12
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131209 THM-95678-8816-20121221151824 21/12/2012 15:18:24 921 60 30 30 Μη επιλεχθείς 14
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131730 THM-95678-8832-20121221155648 21/12/2012 15:56:48 927 60 30 30 Μη επιλεχθείς 15
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130326 THM-95678-10180-20130107110851 07/01/2013 11:08:51 1385 60 30 30 Μη επιλεχθείς 16
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 129550 THM-95678-9119-20121225011423 25/12/2012 01:14:23 1031 60 30 30 Μη επιλεχθείς 17
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130733 THM-95678-12897-20130203140046 03/02/2013 14:00:46 7474 60 30 30 Μη επιλεχθείς 23
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 125844 THM-95678-7729-20121218112135 18/12/2012 11:21:35 387 45 30 15 Μη επιλεχθείς 27
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132137 THM-95678-11044-20130111124000 11/01/2013 12:40:00 2297 60 30 30 Μη επιλεχθείς 27
Σύνολο αποτελεσμάτων: 74
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING