ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 117648 THM-95678-11375-20130114004505 14/01/2013 00:45:05 2474 60 30 30 Επιλαχών 11
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 127561 THM-95678-12068-20130123015508 23/01/2013 01:55:08 4046 60 30 30 Επιλαχών 12
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 127564 THM-95678-12924-20130203194142 03/02/2013 19:41:42 7503 60 30 30 Επιλαχών 13
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 117636 THM-95678-7886-20121218131504 18/12/2012 13:15:04 485 35 30 5 Επιλαχών 14
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 107845 THM-95678-10985-20130111084252 11/01/2013 08:42:52 2134 35 20 15 Επιλαχών 15
Δυτικής Ελλάδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 113659 THM-95678-10345-20130108092636 08/01/2013 09:26:36 1452 25 20 5 Επιλαχών 16
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 129040 TMM-95678-12679-20130201115503 01/02/2013 11:55:03 6742 60 30 30 Επιλαχών 9
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 101215 TMM-95678-12840-20130202194327 02/02/2013 19:43:27 7435 50 20 30 Επιλαχών 10
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 115273 TMM-95678-8023-20121218155826 18/12/2012 15:58:26 550 45 30 15 Επιλαχών 11
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 116174 TMM-95678-8652-20121221003342 21/12/2012 00:33:42 823 45 30 15 Επιλαχών 12
Σύνολο αποτελεσμάτων: 19
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING