ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΕΚ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

[17 Δεκεμβρίου 2013]

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από τις σχετικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του για τη συγκρότηση αφενός του «Μητρώου Ωφελουμένων» και  αφετέρου του «Μητρώου ΚΕΚ», ανακοινώνει τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης των Ωφελουμένων και των ΚΕΚ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]. Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερωθούν με άλλον τρόπο, εγγράφως ή ατομικά.

Οι πίνακες κατάταξης του «Μητρώου KEK» καταρτίστηκαν σύμφωνα με το κεφ. 3.3 παρ. B της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν τα ΚΕΚ ανά  Διοικητική Περιφέρεια, καθώς και το αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο κάθε ΚΕΚ μπορεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με την αίτησή του για συμμετοχή στη δράση.

Οι πίνακες κατάταξης του «Μητρώου Ωφελουμένων» (Τεχνίτες  & Μηχανικοί) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το κεφ. 2.4 παρ. Γ της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αφού ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών, η ύπαρξη ΚΕΚ ανά Διοικητική Περιφέρεια και το πλήθος των αιτήσεων των Ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα Ωφελουμένων.

Κάθε Ωφελούμενος [Τεχνίτης ή Διπλωματούχος Μηχανικός] που περιλαμβάνεται στο «Μητρώο Ωφελουμένων» είναι δικαιούχος επιταγής κατάρτισης [voucher], την οποία θα παραλάβει μόνο αυτοπροσώπως από τα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα [Γραφείο Υποδοχής, Νίκης 4, 1ος όροφος] ή από το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ, δηλαδή από όπου ό ίδιος έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του.

Η χορήγηση των επιταγών Κατάρτισης θα γίνεται από την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013  έως και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., σύμφωνα με το κεφ. 6.2.3 της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης κάθε Ωφελούμενος πρέπει:

Α)      να επιδείξει υποχρεωτικά την Αστυνομική του Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης συμμετοχής που αναφέρει τον ΚΑΥΑΣ

Β)      να προσκομίσει υποχρεωτικά αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης , με τα στοιχεία λογαριασμού του (IBAN & Κατάστημα Τράπεζας).

Κάθε Ωφελούμενος που θα παραλάβει την προσωπική επιταγή κατάρτισής του αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί στη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει δηλώσει με την αίτησή του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέξει το ΚΕΚ και το αντικείμενο που επιθυμεί να καταρτιστεί, από αυτά περιλαμβάνονται στο «Μητρώο ΚΕΚ».

Οι διαδικασίες που ακολουθούν μετά την παραλαβή των επιταγών κατάρτισης, δηλαδή επιλογή ΚΕΚ από τους Ωφελούμενους, σύναψη σύμβασης μεταξύ Ωφελουμένου και ΚΕΚ, εισαγωγή Ωφελούμενου σε Τμήμα Κατάρτισης από τα ΚΕΚ κλπ, θα είναι διαθέσιμες μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr από την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING