ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 121694 THM-95678-7753-20121218113734 18/12/2012 11:37:34 402 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 125374 THM-95678-7755-20121218113841 18/12/2012 11:38:41 404 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132998 THM-95678-7788-20121218115951 18/12/2012 11:59:51 427 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131704 THM-95678-7547-20121218121216 18/12/2012 12:12:16 443 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 126260 THM-95678-7873-20121218131838 18/12/2012 13:18:38 487 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 133197 THM-95678-7920-20121218134827 18/12/2012 13:48:27 505 60 30 30 Επιλεχθείς 6
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 122464 THM-95678-8086-20121218183056 18/12/2012 18:30:56 588 60 30 30 Επιλεχθείς 7
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131640 THM-95678-8231-20121219112047 19/12/2012 11:20:47 640 60 30 30 Επιλεχθείς 8
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 121699 THM-95678-8278-20121219130603 19/12/2012 13:06:03 658 60 30 30 Επιλεχθείς 9
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 115107 THM-95678-8807-20121221145151 21/12/2012 14:51:51 917 60 30 30 Επιλεχθείς 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING