Δήλωση Αποδοχής συμμετοχής στη Δράση (Επιχειρήσεις)

  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training voucher), ανέργων στον παραγωγικό Τομέα Β΄ της Οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση»

Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/φορέα με την επωνυμία ……………………………….., που εδρεύει στ….……….., επί της οδού ……………, αρ. …, και ΑΦΜ………………....., η οποία δραστηριοποιείται στον Κλάδο …………….. της ελληνικής οικονομίας, βάσει Κωδικού/-ών ΣΤΑΚΟΔ-2008 και απασχολεί συνολικά .......……… (Αριθμός) εργαζόμενους,

δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία …………………………., ότι η επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ’ αρχήν τα παρακάτω :

1.        Την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά …….. (Αριθμός) καταρτιζομένων στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΚ, η οποία αναλύεται ανά αντικείμενο κατάρτισης σε:

 

Αντικείμενο κατάρτισης

Αριθμός καταρτιζομένων

Ώρες πρακτικής

1

………………………………………………………..

…………

…………

2

…………………………………………………………

3

4

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα γίνει τους χώρους της επιχείρησης/φορέα

…………….

…………….

ή στους εργοταξιακούς χώρους

……………..

……………..

που αυτή εκμεταλλεύεται νόμιμα,

ή/και

2.        Την απασχόληση συνολικά …….. (Αριθμός) καταρτισθέντων, για τουλάχιστον εκατό (100) ημερομίσθια και χρονική διάρκεια όχι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης αυτής η επιχείρηση/φορέας δηλώνει ότι δεν έχει κανενός είδους απαίτηση από το ΚΕΚ για επιχορήγηση από τη δράση.

Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας, που θα υπογραφεί από τους δύο συνεργαζόμενους φορείς, σύμφωνα με την παράγραφο 5.6 της με αριθμό πρωτοκόλλου 38027/19.10.2012 [ΑΔΑ: Β43Ξ46Ψ842-5ΝΡ] Πρόσκλησης (ορθή επανάληψη) του ΤΕΕ και της ΕΥΕ/ΕΚΤ για συμμετοχή στη δράση.

Επίσης, δηλώνω ότι αποδέχομαι τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της επιχειρήσης/φορέα, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ως άνω ΚΕΚ, για τις ανάγκες της δράσης.

Για την εταιρεία

…………………… (Επωνυμία εταιρείας)

 

 

………………… (Υπογραφή)

………………… (Ονοματεπώνυμο)

Νόμιμος εκπρόσωπος

    

 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING