ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 129187 TMM-95678-10200-20130107123604 07/01/2013 12:36:04 1406 45 30 15 Επιλαχών 53
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 127871 TMM-95678-10238-20130107153405 07/01/2013 15:34:05 1421 45 30 15 Επιλαχών 54
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132364 TMM-95678-11262-20130113191709 13/01/2013 19:17:09 2457 45 30 15 Επιλαχών 55
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 129377 TMM-95678-11576-20130114235402 14/01/2013 23:54:02 2800 45 30 15 Επιλαχών 56
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 130620 TMM-95678-11925-20130121120900 21/01/2013 12:09:00 3726 45 30 15 Επιλαχών 57
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 120219 TMM-95678-12471-20130129212230 29/01/2013 21:22:30 5275 45 30 15 Επιλαχών 58
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 124536 TMM-95678-12591-20130131125308 31/01/2013 12:53:08 6125 45 30 15 Επιλαχών 59
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 117127 TMM-95678-12757-20130201202024 01/02/2013 20:20:24 7287 45 30 15 Επιλαχών 60
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 125545 TMM-95678-557-20121212132711 12/12/2012 13:27:11 15 35 30 5 Επιλαχών 61
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 118603 TMM-95678-989-20121212144341 12/12/2012 14:43:41 53 35 30 5 Επιλαχών 62
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING