ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 126720 TMMM-95678-9602-20131231115138 31/12/2012 11:51:38 1202 45 30 15 Επιλαχών 47
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 122429 TMMM-95678-9658-20130101225226 01/01/2013 22:52:26 1214 45 30 15 Επιλαχών 48
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 119712 TMMM-95678-10256-20130107171313 07/01/2013 17:13:13 1427 45 30 15 Επιλαχών 49
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 128087 TMMM-95678-12635-20130131202136 31/01/2013 20:21:36 6558 45 30 15 Επιλαχών 50
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 113316 TMMM-95678-7617-20121218111814 18/12/2012 11:18:14 382 35 30 5 Επιλαχών 51
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 115159 TMMM-95678-8055-20121218173100 18/12/2012 17:31:00 567 35 30 5 Επιλαχών 52
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 113323 TMMM-95678-8116-20121218194736 18/12/2012 19:47:36 598 35 30 5 Επιλαχών 53
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 125241 TMMM-95678-9290-20121227134048 27/12/2012 13:40:48 1087 35 30 5 Επιλαχών 54
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 119836 TMMM-95678-9705-20130102134039 02/01/2013 13:40:39 1241 35 30 5 Επιλαχών 55
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 133183 TMMM-95678-9908-20130104123724 04/01/2013 12:37:24 1337 35 30 5 Επιλαχών 56
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING