ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Χημικός Μηχανικός 131246 TXM-95678-12593-20130131131410 31/01/2013 13:14:10 6156 45 30 15 Επιλαχών 45
Αττικής Χημικός Μηχανικός 129521 TXM-95678-8105-20121218191456 18/12/2012 19:14:56 594 35 30 5 Επιλαχών 46
Αττικής Χημικός Μηχανικός 112048 TXM-95678-8143-20121218213703 18/12/2012 21:37:03 607 35 30 5 Επιλαχών 47
Αττικής Χημικός Μηχανικός 113287 TXM-95678-8366-20121219193920 19/12/2012 19:39:20 713 35 30 5 Επιλαχών 48
Αττικής Χημικός Μηχανικός 122257 TXM-95678-8441-20121220103438 20/12/2012 10:34:38 743 35 30 5 Επιλαχών 49
Αττικής Χημικός Μηχανικός 115424 TXM-95678-9070-20121224125627 24/12/2012 12:56:27 1021 35 30 5 Επιλαχών 50
Αττικής Χημικός Μηχανικός 117259 TXM-95678-9763-20130102202254 02/01/2013 20:22:54 1264 35 30 5 Επιλαχών 51
Αττικής Χημικός Μηχανικός 119786 TXM-95678-9833-20130103153114 03/01/2013 15:31:14 1295 35 30 5 Επιλαχών 52
Αττικής Χημικός Μηχανικός 102912 TXM-95678-7894-20121218132255 18/12/2012 13:22:55 493 35 20 15 Επιλαχών 53
Αττικής Χημικός Μηχανικός 110004 TXM-95678-8164-20121218235754 18/12/2012 23:57:54 618 35 20 15 Επιλαχών 54
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING