ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 101788 THM-95678-8666-20121221030533 21/12/2012 03:05:33 827 25 20 5 Επιλαχών 46
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 94489 THM-95678-10917-20130110171050 10/01/2013 17:10:50 2048 25 20 5 Επιλαχών 47
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 73493 THM-95678-11695-20130116161320 16/01/2013 16:13:20 3135 25 20 5 Επιλαχών 48
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 102437 THM-95678-12826-20130202171018 02/02/2013 17:10:18 7419 25 20 5 Επιλαχών 49
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 119837 TMMM-95678-7939-20121218140731 18/12/2012 14:07:31 516 45 30 15 Επιλαχών 41
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 133185 TMMM-95678-7947-20121218141338 18/12/2012 14:13:38 519 45 30 15 Επιλαχών 42
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 116922 TMMM-95678-7996-20121218151014 18/12/2012 15:10:14 540 45 30 15 Επιλαχών 43
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130207 TMMM-95678-8314-20121219143900 19/12/2012 14:39:00 675 45 30 15 Επιλαχών 44
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 128095 TMMM-95678-8485-20121220135023 20/12/2012 13:50:23 764 45 30 15 Επιλαχών 45
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 129386 TMMM-95678-9543-20121230121723 30/12/2012 12:17:23 1197 45 30 15 Επιλαχών 46
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING