ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 120926 TMM-95678-4636-20121214105344 14/12/2012 10:53:44 243 35 30 5 Επιλαχών 63
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 123279 TMM-95678-7933-20121218140327 18/12/2012 14:03:27 511 35 30 5 Επιλαχών 64
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 129017 TMM-95678-7990-20121218150209 18/12/2012 15:02:09 537 35 30 5 Επιλαχών 65
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 114579 TMM-95678-8027-20121218161124 18/12/2012 16:11:24 553 35 30 5 Επιλαχών 66
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 129391 TMM-95678-8876-20121221202733 21/12/2012 20:27:33 957 35 30 5 Επιλαχών 67
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 120316 TMM-95678-8884-20121221205959 21/12/2012 20:59:59 964 35 30 5 Επιλαχών 68
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 115074 TMM-95678-10280-20130107181522 07/01/2013 18:15:22 1430 35 30 5 Επιλαχών 69
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 127094 TMM-95678-10635-20130109131458 09/01/2013 13:14:58 1761 35 30 5 Επιλαχών 70
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 57031 TMM-95678-2882-20121213092630 13/12/2012 09:26:30 139 35 20 15 Επιλαχών 71
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 110839 TMM-95678-4351-20121213214400 13/12/2012 21:44:00 224 35 20 15 Επιλαχών 72
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING