ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 79159 TMM-95678-9133-20121225171006 25/12/2012 17:10:06 1038 35 20 15 Επιλαχών 73
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 81916 TMM-95678-10398-20130108123100 08/01/2013 12:31:00 1491 35 20 15 Επιλαχών 74
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 112020 TMM-95678-11983-20130122031549 22/01/2013 03:15:49 3823 35 20 15 Επιλαχών 75
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 97944 TMM-95678-12518-20130130130514 30/01/2013 13:05:14 5498 35 20 15 Επιλαχών 76
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 97947 TMM-95678-12519-20130130131903 30/01/2013 13:19:03 5519 35 20 15 Επιλαχών 77
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 109320 TMM-95678-567-20121212132159 12/12/2012 13:21:59 12 25 20 5 Επιλαχών 78
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 102220 TMM-95678-3401-20121213123137 13/12/2012 12:31:37 178 25 20 5 Επιλαχών 79
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 87227 TMM-95678-8653-20121221011121 21/12/2012 01:11:21 826 25 20 5 Επιλαχών 80
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 109440 TMM-95678-9062-20121224114906 24/12/2012 11:49:06 1015 25 20 5 Επιλαχών 81
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 111899 TMM-95678-10581-20130109093904 09/01/2013 09:39:04 1646 25 20 5 Επιλαχών 82
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING