ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 126721 TMMM-95678-10632-20130109130508 09/01/2013 13:05:08 1754 35 30 5 Επιλαχών 57
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 120983 TMMM-95678-10750-20130109215959 09/01/2013 21:59:59 1879 35 30 5 Επιλαχών 58
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 103570 TMMM-95678-10978-20130111013644 11/01/2013 01:36:44 2130 35 20 15 Επιλαχών 59
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 103576 TMMM-95678-11288-20130113134714 13/01/2013 13:47:14 2452 35 20 15 Επιλαχών 60
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 102494 TMMM-95678-11875-20130120135444 20/01/2013 13:54:44 3613 35 20 15 Επιλαχών 61
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 83356 TMMM-95678-8820-20121221151930 21/12/2012 15:19:30 922 25 20 5 Επιλαχών 62
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 107717 TMM-95678-11146-20130111184526 11/01/2013 18:45:26 2425 50 20 30 Επιλαχών 39
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 99685 TMM-95678-11523-20130114165223 14/01/2013 16:52:23 2768 50 20 30 Επιλαχών 40
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 94848 TMM-95678-12584-20130131111343 31/01/2013 11:13:43 5994 50 20 30 Επιλαχών 41
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 125411 TMM-95678-651-20121212134342 12/12/2012 13:43:42 20 45 30 15 Επιλαχών 42
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING