ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Χημικός Μηχανικός 106571 TXM-95678-8449-20121220112714 20/12/2012 11:27:14 747 35 20 15 Επιλαχών 55
Αττικής Χημικός Μηχανικός 91613 TXM-95678-9477-20121229013841 29/12/2012 01:38:41 1170 35 20 15 Επιλαχών 56
Αττικής Χημικός Μηχανικός 106399 TXM-95678-9827-20130103152121 03/01/2013 15:21:21 1291 35 20 15 Επιλαχών 57
Αττικής Χημικός Μηχανικός 111298 TXM-95678-10236-20130107151955 07/01/2013 15:19:55 1418 35 20 15 Επιλαχών 58
Αττικής Χημικός Μηχανικός 105249 TXM-95678-10836-20130110123509 10/01/2013 12:35:09 1967 35 20 15 Επιλαχών 59
Αττικής Χημικός Μηχανικός 113846 TXM-95678-12063-20130123000955 23/01/2013 00:09:55 4034 35 20 15 Επιλαχών 60
Αττικής Χημικός Μηχανικός 97797 TXM-95678-12127-20130123210529 23/01/2013 21:05:29 4240 35 20 15 Επιλαχών 61
Αττικής Χημικός Μηχανικός 99203 TXM-95678-8218-20121219105401 19/12/2012 10:54:01 635 25 20 5 Επιλαχών 62
Αττικής Χημικός Μηχανικός 111300 TXM-95678-10509-20130108205455 08/01/2013 20:54:55 1605 25 20 5 Επιλαχών 63
Αττικής Χημικός Μηχανικός 89628 TXM-95678-10651-20130109135013 09/01/2013 13:50:13 1779 25 20 5 Επιλαχών 64
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING