ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 109454 TMM-95678-11365-20130114001013 14/01/2013 00:10:13 2472 25 20 5 Επιλαχών 83
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 113555 TMM-95678-12954-20130203225051 03/02/2013 22:50:51 7521 25 20 5 Επιλαχών 84
Αττικής Χημικός Μηχανικός 125903 TXM-95678-7813-20121218122027 18/12/2012 12:20:27 449 45 30 15 Επιλαχών 37
Αττικής Χημικός Μηχανικός 127918 TXM-95678-7937-20121218140404 18/12/2012 14:04:04 514 45 30 15 Επιλαχών 38
Αττικής Χημικός Μηχανικός 124647 TXM-95678-8430-20121220095709 20/12/2012 09:57:09 738 45 30 15 Επιλαχών 39
Αττικής Χημικός Μηχανικός 124133 TXM-95678-8825-20121221164946 21/12/2012 16:49:46 932 45 30 15 Επιλαχών 40
Αττικής Χημικός Μηχανικός 117017 TXM-95678-9831-20130103152221 03/01/2013 15:22:21 1292 45 30 15 Επιλαχών 41
Αττικής Χημικός Μηχανικός 130361 TXM-95678-10247-20130107155604 07/01/2013 15:56:04 1424 45 30 15 Επιλαχών 42
Αττικής Χημικός Μηχανικός 128441 TXM-95678-11124-20130111163038 11/01/2013 16:30:38 2421 45 30 15 Επιλαχών 43
Αττικής Χημικός Μηχανικός 133211 TXM-95678-11130-20130111171301 11/01/2013 17:13:01 2422 45 30 15 Επιλαχών 44
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING