ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 120202 TMM-95678-746-20121212134746 12/12/2012 13:47:46 23 45 30 15 Επιλαχών 43
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 111807 TMM-95678-832-20121212141126 12/12/2012 14:11:26 41 45 30 15 Επιλαχών 44
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 131346 TMM-95678-1012-20121212143602 12/12/2012 14:36:02 50 45 30 15 Επιλαχών 45
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 113608 TMM-95678-3678-20121213142736 13/12/2012 14:27:36 196 45 30 15 Επιλαχών 46
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 112038 TMM-95678-5701-20121215182320 15/12/2012 18:23:20 289 45 30 15 Επιλαχών 47
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 114212 TMM-95678-5857-20121216015906 16/12/2012 01:59:06 292 45 30 15 Επιλαχών 48
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 122444 TMM-95678-7274-20121217212347 17/12/2012 21:23:47 349 45 30 15 Επιλαχών 49
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132769 TMM-95678-8530-20121220172256 20/12/2012 17:22:56 785 45 30 15 Επιλαχών 50
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 128377 TMM-95678-8755-20121221125408 21/12/2012 12:54:08 880 45 30 15 Επιλαχών 51
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 123076 TMM-95678-9852-20130103185622 03/01/2013 18:56:22 1300 45 30 15 Επιλαχών 52
Σύνολο αποτελεσμάτων: 112
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING