ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 106466 TMMM-95678-8295-20121219140824 19/12/2012 14:08:24 671 50 20 30 Επιλεχθείς 23
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 106151 TMMM-95678-8778-20121221132617 21/12/2012 13:26:17 896 50 20 30 Επιλεχθείς 24
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 108443 TMMM-95678-9370-20121228000216 28/12/2012 00:02:16 1117 50 20 30 Επιλεχθείς 25
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 107113 TMMM-95678-12694-20130201130205 01/02/2013 13:02:05 6831 50 20 30 Επιλεχθείς 26
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 111711 TMMM-95678-12695-20130201130212 01/02/2013 13:02:12 6832 50 20 30 Επιλεχθείς 27
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 117121 TMMM-95678-7880-20121218130628 18/12/2012 13:06:28 482 45 30 15 Επιλεχθείς 28
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 129423 TMM-95678-559-20121212131927 12/12/2012 13:19:27 2 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 125431 TMM-95678-548-20121212132034 12/12/2012 13:20:34 5 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 125432 TMM-95678-540-20121212132145 12/12/2012 13:21:45 11 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132170 TMM-95678-1191-20121212150925 12/12/2012 15:09:25 58 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING