ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 122424 TMMM-95678-7622-20121218111637 18/12/2012 11:16:37 378 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 128089 TMMM-95678-7946-20121218141314 18/12/2012 14:13:14 518 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 122614 TMMM-95678-7986-20121218145944 18/12/2012 14:59:44 535 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 131522 TMMM-95678-8024-20121218160442 18/12/2012 16:04:42 551 60 30 30 Επιλεχθείς 6
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 115673 TMMM-95678-8033-20121218162025 18/12/2012 16:20:25 555 60 30 30 Επιλεχθείς 7
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 119841 TMMM-95678-8157-20121218225212 18/12/2012 22:52:12 615 60 30 30 Επιλεχθείς 8
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 133184 TMMM-95678-8162-20121218234947 18/12/2012 23:49:47 617 60 30 30 Επιλεχθείς 9
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 112912 TMMM-95678-8219-20121219105747 19/12/2012 10:57:47 636 60 30 30 Επιλεχθείς 10
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 126025 TMMM-95678-8287-20121219140055 19/12/2012 14:00:55 667 60 30 30 Επιλεχθείς 11
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 123743 TMMM-95678-8281-20121219140429 19/12/2012 14:04:29 669 60 30 30 Επιλεχθείς 12
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING