ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 131563 TMM-95678-9140-20121225201550 25/12/2012 20:15:50 1039 60 30 30 Επιλεχθείς 15
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 131533 TMM-95678-9162-20121226090526 26/12/2012 09:05:26 1047 60 30 30 Επιλεχθείς 16
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 119944 TMM-95678-9631-20131231190943 31/12/2012 19:09:43 1210 60 30 30 Επιλεχθείς 17
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 128241 TMM-95678-10297-20130107201407 07/01/2013 20:14:07 1436 60 30 30 Επιλεχθείς 18
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 131553 TMM-95678-10432-20130108141949 08/01/2013 14:19:49 1519 60 30 30 Επιλεχθείς 19
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 133041 TMM-95678-10494-20130108210157 08/01/2013 21:01:57 1609 60 30 30 Επιλεχθείς 20
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 122460 TMM-95678-11107-20130111152749 11/01/2013 15:27:49 2414 60 30 30 Επιλεχθείς 21
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132719 TMM-95678-12192-20130125005231 25/01/2013 00:52:31 4446 60 30 30 Επιλεχθείς 22
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132742 TMM-95678-12376-20130128192522 28/01/2013 19:25:22 4895 60 30 30 Επιλεχθείς 23
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 127717 TMM-95678-12411-20130129101735 29/01/2013 10:17:35 4965 60 30 30 Επιλεχθείς 24
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING