ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132045 THM-95678-12669-20130201105458 01/02/2013 10:54:58 6669 60 30 30 Επιλεχθείς 21
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 129651 THM-95678-12952-20130203224241 03/02/2013 22:42:41 7519 60 30 30 Επιλεχθείς 22
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132725 THM-95678-8060-20121218174118 18/12/2012 17:41:18 570 60 30 30 Επιλεχθείς 23
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 114329 THM-95678-10599-20130109104806 09/01/2013 10:48:06 1677 50 20 30 Επιλεχθείς 24
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 115847 THM-95678-9154-20121225232056 25/12/2012 23:20:56 1042 45 30 15 Επιλεχθείς 25
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 126871 THM-95678-9805-20130103115521 03/01/2013 11:55:21 1287 45 30 15 Επιλεχθείς 26
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130316 THM-95678-10967-20130110231512 10/01/2013 23:15:12 2119 45 30 15 Επιλεχθείς 27
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 118547 THM-95678-8074-20121218180755 18/12/2012 18:07:55 578 35 30 5 Επιλεχθείς 28
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 119959 TMMM-95678-7707-20121218110257 18/12/2012 11:02:57 360 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130574 TMMM-95678-7720-20121218111437 18/12/2012 11:14:37 376 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING