ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 121186 TMM-95678-12738-20130201170628 01/02/2013 17:06:28 7156 60 30 30 Επιλεχθείς 25
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 128239 TMM-95678-12758-20130201204242 01/02/2013 20:42:42 7294 60 30 30 Επιλεχθείς 26
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 128357 TMM-95678-13024-20130204110742 04/02/2013 11:07:42 7702 60 30 30 Επιλεχθείς 27
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132700 TMM-95678-13075-20130204130938 04/02/2013 13:09:38 7945 60 30 30 Επιλεχθείς 28
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 68251 TMM-95678-839-20121212140130 12/12/2012 14:01:30 32 50 20 30 Επιλεχθείς 29
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 105353 TMM-95678-8985-20121223004424 23/12/2012 00:44:24 1000 50 20 30 Επιλεχθείς 30
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 111872 TMM-95678-10801-20130110104719 10/01/2013 10:47:19 1914 50 20 30 Επιλεχθείς 31
Αττικής Χημικός Μηχανικός 117014 TXM-95678-7708-20121218110259 18/12/2012 11:02:59 361 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Αττικής Χημικός Μηχανικός 120005 TXM-95678-7809-20121218121539 18/12/2012 12:15:39 445 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Αττικής Χημικός Μηχανικός 129588 TXM-95678-7816-20121218122143 18/12/2012 12:21:43 451 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING