ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Χημικός Μηχανικός 128436 TXM-95678-7879-20121218130543 18/12/2012 13:05:43 481 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Αττικής Χημικός Μηχανικός 123709 TXM-95678-7888-20121218131831 18/12/2012 13:18:31 486 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Αττικής Χημικός Μηχανικός 132105 TXM-95678-7976-20121218144207 18/12/2012 14:42:07 530 60 30 30 Επιλεχθείς 6
Αττικής Χημικός Μηχανικός 132806 TXM-95678-7988-20121218150304 18/12/2012 15:03:04 538 60 30 30 Επιλεχθείς 7
Αττικής Χημικός Μηχανικός 128122 TXM-95678-8194-20121219075241 19/12/2012 07:52:41 625 60 30 30 Επιλεχθείς 8
Αττικής Χημικός Μηχανικός 114034 TXM-95678-8251-20121219122229 19/12/2012 12:22:29 650 60 30 30 Επιλεχθείς 9
Αττικής Χημικός Μηχανικός 127924 TXM-95678-8418-20121220054537 20/12/2012 05:45:37 729 60 30 30 Επιλεχθείς 10
Αττικής Χημικός Μηχανικός 128443 TXM-95678-8447-20121220112114 20/12/2012 11:21:14 746 60 30 30 Επιλεχθείς 11
Αττικής Χημικός Μηχανικός 117008 TXM-95678-8455-20121220115643 20/12/2012 11:56:43 751 60 30 30 Επιλεχθείς 12
Αττικής Χημικός Μηχανικός 125338 TXM-95678-8467-20121220125043 20/12/2012 12:50:43 755 60 30 30 Επιλεχθείς 13
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING