ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 127629 THM-95678-9008-20121223151758 23/12/2012 15:17:58 1005 60 30 30 Επιλεχθείς 11
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132047 THM-95678-9188-20121226192301 26/12/2012 19:23:01 1054 60 30 30 Επιλεχθείς 12
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 125840 THM-95678-9404-20121228121452 28/12/2012 12:14:52 1133 60 30 30 Επιλεχθείς 13
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 131196 THM-95678-9630-20131231183802 31/12/2012 18:38:02 1208 60 30 30 Επιλεχθείς 14
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130022 THM-95678-9730-20130102155614 02/01/2013 15:56:14 1251 60 30 30 Επιλεχθείς 15
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132139 THM-95678-10395-20130108122117 08/01/2013 12:21:17 1489 60 30 30 Επιλεχθείς 16
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 124706 THM-95678-10486-20130108193738 08/01/2013 19:37:38 1594 60 30 30 Επιλεχθείς 17
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 127897 THM-95678-10572-20130109020238 09/01/2013 02:02:38 1634 60 30 30 Επιλεχθείς 18
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130604 THM-95678-11025-20130111121032 11/01/2013 12:10:32 2258 60 30 30 Επιλεχθείς 19
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 124366 THM-95678-11216-20130112161939 12/01/2013 16:19:39 2439 60 30 30 Επιλεχθείς 20
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING