ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 131229 TMM-95678-4919-20121214130519 14/12/2012 13:05:19 265 60 30 30 Επιλεχθείς 5
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 123794 TMM-95678-5711-20121215191527 15/12/2012 19:15:27 290 60 30 30 Επιλεχθείς 6
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 126845 TMM-95678-6104-20121216203550 16/12/2012 20:35:50 300 60 30 30 Επιλεχθείς 7
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132168 TMM-95678-6152-20121216221742 16/12/2012 22:17:42 304 60 30 30 Επιλεχθείς 8
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 130216 TMM-95678-6210-20121217001831 17/12/2012 00:18:31 306 60 30 30 Επιλεχθείς 9
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 111873 TMM-95678-7713-20121218110426 18/12/2012 11:04:26 365 60 30 30 Επιλεχθείς 10
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 126362 TMM-95678-8168-20121219003059 19/12/2012 00:30:59 620 60 30 30 Επιλεχθείς 11
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 121798 TMM-95678-8604-20121220212146 20/12/2012 21:21:46 811 60 30 30 Επιλεχθείς 12
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 123971 TMM-95678-8733-20121221113319 21/12/2012 11:33:19 855 60 30 30 Επιλεχθείς 13
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 111770 TMM-95678-8904-20121221213945 21/12/2012 21:39:45 971 60 30 30 Επιλεχθείς 14
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING