ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 132906 TMMM-95678-8391-20121219223438 19/12/2012 22:34:38 720 60 30 30 Επιλεχθείς 13
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 131335 TMMM-95678-8591-20121220203716 20/12/2012 20:37:16 807 60 30 30 Επιλεχθείς 14
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 115157 TMMM-95678-8612-20121220213743 20/12/2012 21:37:43 814 60 30 30 Επιλεχθείς 15
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130205 TMMM-95678-9033-20121223215114 23/12/2012 21:51:14 1009 60 30 30 Επιλεχθείς 16
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 128192 TMMM-95678-9619-20131231162017 31/12/2012 16:20:17 1207 60 30 30 Επιλεχθείς 17
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 132910 TMMM-95678-10606-20130109110816 09/01/2013 11:08:16 1689 60 30 30 Επιλεχθείς 18
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 118297 TMMM-95678-10857-20130110125514 10/01/2013 12:55:14 1987 60 30 30 Επιλεχθείς 19
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 131336 TMMM-95678-11109-20130111153137 11/01/2013 15:31:37 2415 60 30 30 Επιλεχθείς 20
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 128093 TMMM-95678-11342-20130113215704 13/01/2013 21:57:04 2463 60 30 30 Επιλεχθείς 21
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 96090 TMMM-95678-8213-20121219103027 19/12/2012 10:30:27 633 50 20 30 Επιλεχθείς 22
Σύνολο αποτελεσμάτων: 116
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING