Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Ελλάδας ITY-64977306-20190630-095110 Επιλεχθείς 70 30 10 110 1
Κρήτης ITY-22557070-20190813-130416 Επιλεχθείς 70 30 10 110 1
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-78746195-20190628-145857 Επιλεχθείς 70 30 0 100 1
Θεσσαλίας ITY-98405090-20190711-125844 Επιλεχθείς 70 30 0 100 1
Αττικής ITY-59513883-20190808-141636 Επιλεχθείς 70 30 0 100 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-40197552-20190822-223650 Επιλεχθείς 68 30 0 98 1
Δυτικής Μακεδονίας ITY-74336366-20190701-134843 Επιλεχθείς 66 30 0 96 1
Στερεάς Ελλάδας ITY-49690096-20190711-111315 Επιλεχθείς 70 20 0 90 1
Πελοποννήσου ITY-69391121-20190809-132358 Επιλεχθείς 56 30 0 86 1
Ηπείρου ITY-11328264-20190905-131213 Επιλεχθείς 44 30 10 84 1
Βορείου Αιγαίου ITY-98215286-20190813-115044 Επιλεχθείς 34 30 10 74 1
Ιονίων Νήσων ITY-63400935-20190701-225007 Επιλεχθείς 35 30 0 65 1
Νοτίου Αιγαίου ITY-84680319-20190823-105114 Επιλεχθείς 26 30 0 56 1
Δυτικής Ελλάδας ITY-74550098-20190910-110353 Επιλεχθείς 70 30 10 110 2
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-51495406-20190705-182637 Επιλεχθείς 70 30 0 100 2
Κρήτης ITY-94672712-20190730-090423 Επιλεχθείς 70 30 0 100 2
Θεσσαλίας ITY-93569368-20190806-104323 Επιλεχθείς 70 30 0 100 2
Δυτικής Μακεδονίας ITY-60800081-20190821-153847 Επιλεχθείς 64 30 0 94 2
Αττικής ITY-71693436-20190913-002127 Επιλεχθείς 53 30 10 93 2
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-39085013-20190701-103724 Επιλεχθείς 61 30 0 91 2
Στερεάς Ελλάδας ITY-82741451-20190705-141007 Επιλεχθείς 54 30 0 84 2
Ηπείρου ITY-11220254-20190726-132621 Επιλεχθείς 49 30 0 79 2
Πελοποννήσου ITY-71212380-20190819-085254 Επιλεχθείς 39 30 10 79 2
Βορείου Αιγαίου ITY-41352071-20190827-134911 Επιλεχθείς 33 30 10 73 2
Ιονίων Νήσων ITY-43539921-20190712-112305 Επιλεχθείς 24 30 0 54 2
Νοτίου Αιγαίου ITY-22117219-20190822-141402 Επιλεχθείς 17 30 0 47 2
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-61354463-20190731-134234 Επιλεχθείς 70 30 0 100 3
Δυτικής Ελλάδας ITY-50890397-20190809-122000 Επιλεχθείς 70 30 0 100 3
Θεσσαλίας ITY-70005913-20190821-124210 Επιλεχθείς 70 30 0 100 3
Δυτικής Μακεδονίας ITY-27666061-20190912-152620 Επιλεχθείς 64 30 0 94 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING