Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-30927626-20190905-095514 Επιλεχθείς 58 30 0 88 3
Αττικής ITY-59666225-20190913-115940 Επιλεχθείς 58 30 0 88 3
Κρήτης ITY-50385605-20190913-100611 Επιλεχθείς 52 30 0 82 3
Ηπείρου ITY-63917865-20190712-120507 Επιλεχθείς 48 30 0 78 3
Πελοποννήσου ITY-18469718-20190807-190937 Επιλεχθείς 45 30 0 75 3
Βορείου Αιγαίου ITY-94456871-20190924-231734 Επιλεχθείς 30 30 10 70 3
Στερεάς Ελλάδας ITY-63656371-20190812-163104 Επιλεχθείς 28 30 10 68 3
Ιονίων Νήσων ITY-91624622-20190808-170804 Επιλεχθείς 5 30 10 45 3
Νοτίου Αιγαίου ITY-15662382-20190726-191944 Επιλεχθείς 3 30 10 43 3
Θεσσαλίας ITY-64639742-20190810-124650 Επιλεχθείς 60 30 10 100 4
Δυτικής Ελλάδας ITY-63246026-20190731-165914 Επιλεχθείς 58 30 10 98 4
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-79143422-20190731-142447 Επιλεχθείς 53 30 10 93 4
Δυτικής Μακεδονίας ITY-40409924-20190820-134258 Επιλεχθείς 61 30 0 91 4
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-25371503-20190913-213824 Επιλεχθείς 48 30 10 88 4
Αττικής ITY-92858700-20190812-155954 Επιλεχθείς 53 30 0 83 4
Ηπείρου ITY-27422248-20190722-151908 Επιλεχθείς 48 30 0 78 4
Βορείου Αιγαίου ITY-87886715-20190705-143417 Επιλεχθείς 59 10 0 69 4
Πελοποννήσου ITY-56401990-20190812-190322 Επιλεχθείς 39 30 0 69 4
Κρήτης ITY-36322747-20190709-132349 Επιλεχθείς 53 15 0 68 4
Στερεάς Ελλάδας ITY-90040466-20190820-135328 Επιλεχθείς 36 30 0 66 4
Ιονίων Νήσων ITY-92761205-20190912-175209 Επιλεχθείς 3 30 10 43 4
Νοτίου Αιγαίου ITY-27717001-20190915-114810 Επιλεχθείς 1 30 10 41 4
Θεσσαλίας ITY-93833133-20190702-150934 Επιλεχθείς 69 30 0 99 5
Δυτικής Ελλάδας ITY-56748319-20190909-173710 Επιλεχθείς 66 30 0 96 5
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-52649390-20190729-114429 Επιλεχθείς 61 30 0 91 5
Δυτικής Μακεδονίας ITY-90195849-20190823-142247 Επιλεχθείς 58 30 0 88 5
Αττικής ITY-52931585-20190722-125204 Επιλεχθείς 50 30 0 80 5
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-81767617-20190822-134357 Επιλεχθείς 49 30 0 79 5
Ηπείρου ITY-74208910-20190729-110635 Επιλεχθείς 47 30 0 77 5
Πελοποννήσου ITY-42830305-20190725-142859 Επιλεχθείς 29 30 10 69 5
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING