Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Θεσσαλίας ITY-21025996-20190719-140117 Επιλεχθείς 61 30 0 91 8
Δυτικής Ελλάδας ITY-50333439-20190924-154528 Επιλεχθείς 57 30 0 87 8
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-88831194-20190708-204058 Επιλεχθείς 54 30 0 84 8
Δυτικής Μακεδονίας ITY-90044707-20190712-113154 Επιλεχθείς 54 30 0 84 8
Αττικής ITY-92050997-20190912-195517 Επιλεχθείς 46 30 0 76 8
Ηπείρου ITY-61405085-20190718-112027 Επιλεχθείς 41 30 0 71 8
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-70596576-20190725-134633 Επιλεχθείς 27 30 10 67 8
Πελοποννήσου ITY-20604177-20190726-195524 Επιλεχθείς 22 30 10 62 8
Κρήτης ITY-42581113-20190811-101345 Επιλεχθείς 31 30 0 61 8
Βορείου Αιγαίου ITY-94671733-20190823-121353 Επιλεχθείς 18 30 10 58 8
Στερεάς Ελλάδας ITY-19368351-20190718-104006 Επιλεχθείς 22 30 0 52 8
Ιονίων Νήσων ITY-18800042-20190724-145318 Επιλεχθείς 2 20 0 22 8
Θεσσαλίας ITY-57918684-20190806-133600 Επιλεχθείς 59 30 0 89 9
Δυτικής Ελλάδας ITY-55958159-20190718-092915 Επιλεχθείς 46 30 10 86 9
Δυτικής Μακεδονίας ITY-49470980-20190714-221859 Επιλεχθείς 54 30 0 84 9
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-43793490-20190703-111658 Επιλεχθείς 53 30 0 83 9
Αττικής ITY-37194184-20190823-153137 Επιλεχθείς 62 0 10 72 9
Ηπείρου ITY-80823461-20190823-134250 Επιλεχθείς 30 30 10 70 9
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-20993679-20190731-161628 Επιλεχθείς 65 0 0 65 9
Πελοποννήσου ITY-21419020-20190803-222401 Επιλεχθείς 31 30 0 61 9
Κρήτης ITY-63221898-20190911-211809 Επιλεχθείς 20 30 10 60 9
Βορείου Αιγαίου ITY-16256206-20190705-141322 Επιλεχθείς 21 30 0 51 9
Στερεάς Ελλάδας ITY-39411876-20190726-134435 Επιλεχθείς 20 30 0 50 9
Ιονίων Νήσων ITY-42505597-20190808-120710 Επιλεχθείς 1 10 0 11 9
Θεσσαλίας ITY-83244008-20190729-192539 Επιλεχθείς 49 30 10 89 10
Δυτικής Ελλάδας ITY-10395040-20190723-134444 Επιλεχθείς 50 30 0 80 10
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-74139136-20190702-232931 Επιλεχθείς 40 30 10 80 10
Δυτικής Μακεδονίας ITY-72011120-20190705-131727 Επιλεχθείς 39 30 10 79 10
Αττικής ITY-17134172-20190719-101738 Επιλεχθείς 42 30 0 72 10
Ηπείρου ITY-28163367-20190703-092343 Επιλεχθείς 37 30 0 67 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING