Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-95038538-20190722-132118 Επιλεχθείς 30 30 0 60 10
Πελοποννήσου ITY-33543317-20190906-142551 Επιλεχθείς 30 30 0 60 10
Κρήτης ITY-35247942-20190812-113615 Επιλεχθείς 24 30 0 54 10
Στερεάς Ελλάδας ITY-48984443-20190911-131906 Επιλεχθείς 20 30 0 50 10
Βορείου Αιγαίου ITY-11281003-20190828-155525 Επιλεχθείς 8 30 10 48 10
Ιονίων Νήσων ITY-59321532-20190803-152744 Επιλεχθείς 6 0 0 6 10
Θεσσαλίας ITY-86469225-20190701-194839 Επιλεχθείς 57 30 0 87 11
Δυτικής Ελλάδας ITY-47891322-20190819-145128 Επιλεχθείς 50 30 0 80 11
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-16701193-20190819-201608 Επιλεχθείς 49 30 0 79 11
Δυτικής Μακεδονίας ITY-40433069-20190819-130836 Επιλεχθείς 48 30 0 78 11
Αττικής ITY-39300129-20190711-163221 Επιλεχθείς 40 30 0 70 11
Ηπείρου ITY-62518013-20190729-111955 Επιλεχθείς 36 30 0 66 11
Πελοποννήσου ITY-47754296-20190912-134021 Επιλεχθείς 18 30 10 58 11
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-28174756-20190708-165511 Επιλεχθείς 26 30 0 56 11
Κρήτης ITY-96014642-20190823-122802 Επιλεχθείς 24 30 0 54 11
Βορείου Αιγαίου ITY-56016613-20190710-155814 Επιλεχθείς 17 30 0 47 11
Στερεάς Ελλάδας ITY-34759271-20190718-101831 Επιλεχθείς 17 30 0 47 11
Ιονίων Νήσων ITY-47819769-20190812-203148 Επιλεχθείς 5 0 0 5 11
Θεσσαλίας ITY-63480720-20190719-102547 Επιλεχθείς 57 30 0 87 12
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-98001082-20190827-151329 Επιλεχθείς 48 30 0 78 12
Δυτικής Μακεδονίας ITY-91500193-20190703-143148 Επιλεχθείς 47 30 0 77 12
Δυτικής Ελλάδας ITY-98405024-20190704-160233 Επιλεχθείς 47 30 0 77 12
Αττικής ITY-59048802-20190629-185023 Επιλεχθείς 39 30 0 69 12
Ηπείρου ITY-76888384-20190829-202457 Επιλεχθείς 25 30 10 65 12
Πελοποννήσου ITY-34387417-20190805-134442 Επιλεχθείς 27 30 0 57 12
Κρήτης ITY-91048768-20190709-152844 Επιλεχθείς 12 30 10 52 12
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-99808371-20190830-103932 Επιλεχθείς 20 30 0 50 12
Βορείου Αιγαίου ITY-80309188-20190724-171154 Επιλεχθείς 17 30 0 47 12
Στερεάς Ελλάδας ITY-37354596-20190822-094621 Επιλεχθείς 6 30 10 46 12
Ιονίων Νήσων ITY-18323962-20190820-000501 Επιλεχθείς 5 0 0 5 12
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING