Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Θεσσαλίας ITY-12201214-20190704-232803 Επιλεχθείς 50 30 0 80 13
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-57749380-20190808-142543 Επιλεχθείς 47 30 0 77 13
Δυτικής Ελλάδας ITY-62385351-20190820-235622 Επιλεχθείς 46 30 0 76 13
Δυτικής Μακεδονίας ITY-29918885-20190703-145720 Επιλεχθείς 36 30 10 76 13
Αττικής ITY-86120674-20190715-134441 Επιλεχθείς 39 30 0 69 13
Ηπείρου ITY-69283844-20190802-133435 Επιλεχθείς 34 30 0 64 13
Πελοποννήσου ITY-38670266-20190805-202236 Επιλεχθείς 15 30 10 55 13
Κρήτης ITY-53172094-20190704-194307 Επιλεχθείς 21 30 0 51 13
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-64135125-20190808-122741 Επιλεχθείς 18 30 0 48 13
Βορείου Αιγαίου ITY-46128965-20190628-183600 Επιλεχθείς 15 30 0 45 13
Στερεάς Ελλάδας ITY-54831221-20190822-163618 Επιλεχθείς 4 30 10 44 13
Ιονίων Νήσων ITY-28436509-20190910-115827 Επιλεχθείς 2 0 0 2 13
Θεσσαλίας ITY-18543310-20190820-132937 Επιλεχθείς 38 30 10 78 14
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-19642043-20190821-175508 Επιλεχθείς 37 30 10 77 14
Δυτικής Ελλάδας ITY-22710308-20190716-133700 Επιλεχθείς 45 30 0 75 14
Δυτικής Μακεδονίας ITY-66028591-20190715-170252 Επιλεχθείς 44 30 0 74 14
Αττικής ITY-21521573-20190716-154806 Επιλεχθείς 29 30 10 69 14
Ηπείρου ITY-58659356-20190710-121748 Επιλεχθείς 22 30 10 62 14
Πελοποννήσου ITY-18779807-20190912-120116 Επιλεχθείς 14 30 10 54 14
Κρήτης ITY-21601467-20190722-141919 Επιλεχθείς 20 30 0 50 14
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-99244833-20190826-154213 Επιλεχθείς 6 30 10 46 14
Βορείου Αιγαίου ITY-71515820-20190926-123604 Επιλεχθείς 15 30 0 45 14
Στερεάς Ελλάδας ITY-84239635-20190709-131203 Επιλεχθείς 12 30 0 42 14
Ιονίων Νήσων ITY-74025433-20190930-210321 Επιλεχθείς 1 0 0 1 14
Θεσσαλίας ITY-64840832-20190712-181757 Επιλεχθείς 47 30 0 77 15
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-69851864-20190701-155113 Επιλεχθείς 46 30 0 76 15
Δυτικής Ελλάδας ITY-38028736-20190724-113323 Επιλεχθείς 35 30 10 75 15
Δυτικής Μακεδονίας ITY-97893820-20190725-115237 Επιλεχθείς 57 15 0 72 15
Αττικής ITY-25640858-20190731-173705 Επιλεχθείς 68 0 0 68 15
Ηπείρου ITY-74127545-20190918-085343 Επιλεχθείς 31 30 0 61 15
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING