Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Πελοποννήσου ITY-37076192-20190805-135224 Επιλεχθείς 11 30 10 51 15
Κρήτης ITY-28479979-20190704-193035 Επιλεχθείς 18 30 0 48 15
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-63281013-20190725-165207 Επιλεχθείς 15 30 0 45 15
Βορείου Αιγαίου ITY-49252331-20190712-114150 Επιλεχθείς 14 30 0 44 15
Στερεάς Ελλάδας ITY-56790264-20190711-124900 Επιλεχθείς 2 30 10 42 15
Θεσσαλίας ITY-97569055-20190705-120748 Επιλεχθείς 46 30 0 76 16
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-77692482-20190715-154842 Επιλεχθείς 46 30 0 76 16
Δυτικής Ελλάδας ITY-86629912-20190723-094303 Επιλεχθείς 64 10 0 74 16
Δυτικής Μακεδονίας ITY-45648965-20190909-101649 Επιλεχθείς 39 30 0 69 16
Αττικής ITY-78344710-20190709-112450 Επιλεχθείς 38 30 0 68 16
Ηπείρου ITY-59532415-20190716-222207 Επιλεχθείς 21 30 10 61 16
Πελοποννήσου ITY-85556075-20190821-104154 Επιλεχθείς 11 30 10 51 16
Κρήτης ITY-88039152-20190729-204834 Επιλεχθείς 18 30 0 48 16
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-95487432-20190725-122754 Επιλεχθείς 5 30 10 45 16
Βορείου Αιγαίου ITY-31616700-20190717-160949 Επιλεχθείς 13 30 0 43 16
Στερεάς Ελλάδας ITY-66283088-20190814-163908 Επιλεχθείς 2 30 10 42 16
Θεσσαλίας ITY-73830105-20190806-173113 Επιλεχθείς 46 30 0 76 17
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-58930438-20190821-124406 Επιλεχθείς 36 30 10 76 17
Δυτικής Ελλάδας ITY-51047857-20190730-113535 Επιλεχθείς 64 10 0 74 17
Αττικής ITY-91307869-20190904-144104 Επιλεχθείς 37 30 0 67 17
Δυτικής Μακεδονίας ITY-82847773-20190701-122843 Επιλεχθείς 36 30 0 66 17
Ηπείρου ITY-83108661-20190808-151028 Επιλεχθείς 20 30 10 60 17
Πελοποννήσου ITY-10029072-20190905-132710 Επιλεχθείς 18 30 0 48 17
Κρήτης ITY-60850967-20190730-114816 Επιλεχθείς 17 30 0 47 17
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-77908879-20190812-133605 Επιλεχθείς 14 30 0 44 17
Βορείου Αιγαίου ITY-38866140-20190709-204849 Επιλεχθείς 3 30 10 43 17
Στερεάς Ελλάδας ITY-93103150-20190801-144517 Επιλεχθείς 11 30 0 41 17
Θεσσαλίας ITY-52245981-20190704-123016 Επιλεχθείς 36 30 10 76 18
Δυτικής Ελλάδας ITY-67856328-20190820-130733 Επιλεχθείς 44 30 0 74 18
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-36334666-20190710-161301 Επιλεχθείς 34 30 10 74 18
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING