Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Αττικής ITY-52491494-20190717-105351 Επιλεχθείς 27 30 10 67 18
Δυτικής Μακεδονίας ITY-54191157-20190726-102601 Επιλεχθείς 36 30 0 66 18
Ηπείρου ITY-60068074-20190708-114953 Επιλεχθείς 28 30 0 58 18
Πελοποννήσου ITY-36978069-20190703-131827 Επιλεχθείς 7 30 10 47 18
Κρήτης ITY-74571518-20190808-115818 Επιλεχθείς 46 0 0 46 18
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-17798506-20190812-134714 Επιλεχθείς 14 30 0 44 18
Στερεάς Ελλάδας ITY-21447809-20190822-105430 Επιλεχθείς 11 30 0 41 18
Βορείου Αιγαίου ITY-92193175-20190705-170159 Επιλεχθείς 10 30 0 40 18
Θεσσαλίας ITY-17883755-20190715-133236 Επιλεχθείς 45 30 0 75 19
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-62303141-20190818-142634 Επιλεχθείς 43 30 0 73 19
Δυτικής Ελλάδας ITY-88325896-20190904-111050 Επιλεχθείς 43 30 0 73 19
Αττικής ITY-13904362-20190710-162715 Επιλεχθείς 36 30 0 66 19
Δυτικής Μακεδονίας ITY-57440339-20190701-134621 Επιλεχθείς 31 30 0 61 19
Ηπείρου ITY-33420347-20190719-112325 Επιλεχθείς 28 30 0 58 19
Πελοποννήσου ITY-97248908-20190629-152044 Επιλεχθείς 6 30 10 46 19
Κρήτης ITY-45534937-20190903-092730 Επιλεχθείς 15 30 0 45 19
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-47247818-20190903-113115 Επιλεχθείς 14 30 0 44 19
Στερεάς Ελλάδας ITY-39996544-20190628-174656 Επιλεχθείς 10 30 0 40 19
Βορείου Αιγαίου ITY-59891286-20190710-222231 Επιλεχθείς 10 30 0 40 19
Θεσσαλίας ITY-28076006-20190827-114616 Επιλεχθείς 45 30 0 75 20
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-53276097-20190805-125917 Επιλεχθείς 33 30 10 73 20
Δυτικής Ελλάδας ITY-31990123-20190913-145615 Επιλεχθείς 30 30 10 70 20
Αττικής ITY-68956874-20190717-095903 Επιλεχθείς 26 30 10 66 20
Δυτικής Μακεδονίας ITY-16889365-20190716-151607 Επιλεχθείς 31 30 0 61 20
Ηπείρου ITY-69597823-20190722-124935 Επιλεχθείς 27 30 0 57 20
Πελοποννήσου ITY-25769978-20190709-105324 Επιλεχθείς 4 30 10 44 20
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-38251438-20190702-235635 Επιλεχθείς 13 30 0 43 20
Κρήτης ITY-92514254-20190703-113952 Επιλεχθείς 13 30 0 43 20
Στερεάς Ελλάδας ITY-36818911-20190726-113038 Επιλεχθείς 10 30 0 40 20
Βορείου Αιγαίου ITY-38031484-20190820-125040 Επιλεχθείς 8 30 0 38 20
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING