Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Πελοποννήσου ITY-97189253-20190912-114724 Επιλεχθείς 10 30 0 40 23
Στερεάς Ελλάδας ITY-83174896-20190814-125003 Επιλεχθείς 29 0 10 39 23
Βορείου Αιγαίου ITY-26349781-20190808-145613 Επιλεχθείς 6 30 0 36 23
Θεσσαλίας ITY-41465446-20190708-021303 Επιλεχθείς 70 0 0 70 24
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-16334358-20190724-045006 Επιλεχθείς 39 30 0 69 24
Δυτικής Ελλάδας ITY-60909791-20190715-114459 Επιλεχθείς 28 30 10 68 24
Αττικής ITY-38663259-20190731-120029 Επιλεχθείς 33 30 0 63 24
Δυτικής Μακεδονίας ITY-33302518-20190628-155001 Επιλεχθείς 27 30 0 57 24
Ηπείρου ITY-74847606-20190802-134504 Επιλεχθείς 22 30 0 52 24
Κρήτης ITY-90557960-20190731-184209 Επιλεχθείς 12 30 0 42 24
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-27496665-20190709-095920 Επιλεχθείς 10 30 0 40 24
Πελοποννήσου ITY-17144298-20190820-162931 Επιλεχθείς 9 30 0 39 24
Στερεάς Ελλάδας ITY-71732582-20190702-134705 Επιλεχθείς 8 30 0 38 24
Βορείου Αιγαίου ITY-27583923-20190712-143010 Επιλεχθείς 4 30 0 34 24
Θεσσαλίας ITY-42826491-20190718-115052 Επιλεχθείς 40 30 0 70 25
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-15804291-20190808-104542 Επιλεχθείς 39 30 0 69 25
Δυτικής Ελλάδας ITY-47244073-20190812-104759 Επιλεχθείς 37 30 0 67 25
Αττικής ITY-37640127-20190806-171401 Επιλεχθείς 33 30 0 63 25
Δυτικής Μακεδονίας ITY-41545980-20190722-131341 Επιλεχθείς 26 30 0 56 25
Ηπείρου ITY-90014810-20190821-115044 Επιλεχθείς 12 30 10 52 25
Κρήτης ITY-99492569-20190629-212504 Επιλεχθείς 11 30 0 41 25
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-99580427-20190725-203924 Επιλεχθείς 10 30 0 40 25
Πελοποννήσου ITY-15299705-20190924-131555 Επιλεχθείς 9 30 0 39 25
Στερεάς Ελλάδας ITY-78146875-20190720-195640 Επιλεχθείς 7 30 0 37 25
Βορείου Αιγαίου ITY-75269257-20190805-114546 Επιλεχθείς 4 30 0 34 25
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-65740011-20190819-122205 Επιλεχθείς 39 30 0 69 26
Θεσσαλίας ITY-46601164-20190826-104248 Επιλεχθείς 29 30 10 69 26
Δυτικής Ελλάδας ITY-12794435-20190909-145540 Επιλεχθείς 36 30 0 66 26
Αττικής ITY-53547247-20190814-114811 Επιλεχθείς 33 30 0 63 26
Δυτικής Μακεδονίας ITY-58567318-20190805-151552 Επιλεχθείς 26 30 0 56 26
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING