Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κρήτης ITY-55632375-20190708-120050 Επιλεχθείς 38 30 0 68 5
Στερεάς Ελλάδας ITY-33192610-20190713-111235 Επιλεχθείς 34 30 0 64 5
Βορείου Αιγαίου ITY-35632092-20190710-161845 Επιλεχθείς 33 30 0 63 5
Ιονίων Νήσων ITY-98147232-20190628-165544 Επιλεχθείς 5 30 0 35 5
Νοτίου Αιγαίου ITY-37980308-20190807-145430 Επιλεχθείς 4 30 0 34 5
Θεσσαλίας ITY-75038390-20190824-194740 Επιλεχθείς 68 30 0 98 6
Δυτικής Ελλάδας ITY-92327951-20190731-145825 Επιλεχθείς 62 30 0 92 6
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-97153975-20190807-142031 Επιλεχθείς 60 30 0 90 6
Δυτικής Μακεδονίας ITY-70500627-20190819-115147 Επιλεχθείς 57 30 0 87 6
Αττικής ITY-36241499-20190702-120707 Επιλεχθείς 49 30 0 79 6
Ηπείρου ITY-13110149-20190725-093138 Επιλεχθείς 36 30 10 76 6
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-85705279-20190801-123044 Επιλεχθείς 54 15 0 69 6
Κρήτης ITY-58759974-20190802-112206 Επιλεχθείς 38 30 0 68 6
Πελοποννήσου ITY-14185981-20190806-095524 Επιλεχθείς 36 30 0 66 6
Στερεάς Ελλάδας ITY-99099191-20190819-233250 Επιλεχθείς 32 30 0 62 6
Βορείου Αιγαίου ITY-11903904-20190708-133436 Επιλεχθείς 31 30 0 61 6
Ιονίων Νήσων ITY-22788227-20190913-231228 Επιλεχθείς 0 30 0 30 6
Νοτίου Αιγαίου ITY-21371968-20190816-222841 Επιλεχθείς 1 0 0 1 6
Θεσσαλίας ITY-16386456-20190923-153318 Επιλεχθείς 63 30 0 93 7
Δυτικής Ελλάδας ITY-21093955-20190822-102230 Επιλεχθείς 60 30 0 90 7
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-29499336-20190705-134700 Επιλεχθείς 47 30 10 87 7
Δυτικής Μακεδονίας ITY-85587765-20190807-151206 Επιλεχθείς 46 30 10 86 7
Αττικής ITY-29909762-20190822-100754 Επιλεχθείς 46 30 0 76 7
Ηπείρου ITY-44827807-20190729-151134 Επιλεχθείς 44 30 0 74 7
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-26746294-20190723-115054 Επιλεχθείς 37 30 0 67 7
Πελοποννήσου ITY-14733588-20190905-133708 Επιλεχθείς 34 30 0 64 7
Κρήτης ITY-15868502-20190716-131724 Επιλεχθείς 31 30 0 61 7
Βορείου Αιγαίου ITY-42225854-20190710-131512 Επιλεχθείς 21 30 10 61 7
Στερεάς Ελλάδας ITY-66240956-20190705-110029 Επιλεχθείς 54 0 0 54 7
Ιονίων Νήσων ITY-84297639-20190906-180844 Επιλεχθείς 5 20 0 25 7
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING