Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (2/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:

  • Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 30η/09/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.


  • Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.


  • Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.


  • Κατόπιν απόφασης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μη επιλεγέντες νοούνται οι αιτούντες με μη ενεργή κάρτα ανεργίας κατά την 30η/09/2019. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες κρίνονται επιλεγέντες (και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επιλαχόντες).

 1. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).

 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες και μη Επιλεγέντες).

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2019 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Θεσσαλίας ITY-89653921-20190913-211027 Επιλεχθείς 45 30 0 75 21
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-44504649-20190819-124417 Επιλεχθείς 33 30 10 73 21
Δυτικής Ελλάδας ITY-25038972-20190718-120648 Επιλεχθείς 29 30 10 69 21
Αττικής ITY-35869961-20190711-170807 Επιλεχθείς 25 30 10 65 21
Δυτικής Μακεδονίας ITY-30847968-20190809-161223 Επιλεχθείς 31 30 0 61 21
Ηπείρου ITY-10337778-20190704-105721 Επιλεχθείς 23 30 0 53 21
Κρήτης ITY-64702374-20190807-115401 Επιλεχθείς 13 30 0 43 21
Πελοποννήσου ITY-76826784-20190819-155222 Επιλεχθείς 13 30 0 43 21
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-51963750-20190820-173407 Επιλεχθείς 13 30 0 43 21
Στερεάς Ελλάδας ITY-56957547-20190808-131542 Επιλεχθείς 10 30 0 40 21
Βορείου Αιγαίου ITY-52665900-20190717-154744 Επιλεχθείς 7 30 0 37 21
Θεσσαλίας ITY-85577346-20190807-140733 Επιλεχθείς 35 30 10 75 22
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-40320663-20190724-135550 Επιλεχθείς 31 30 10 71 22
Δυτικής Ελλάδας ITY-58470322-20190710-125810 Επιλεχθείς 38 30 0 68 22
Αττικής ITY-52201205-20190910-202210 Επιλεχθείς 34 30 0 64 22
Δυτικής Μακεδονίας ITY-37894717-20190812-091203 Επιλεχθείς 30 30 0 60 22
Ηπείρου ITY-93818790-20190729-115111 Επιλεχθείς 23 30 0 53 22
Κρήτης ITY-86452558-20190822-141259 Επιλεχθείς 13 30 0 43 22
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-74098758-20190723-103944 Επιλεχθείς 12 30 0 42 22
Πελοποννήσου ITY-97810985-20190801-132916 Επιλεχθείς 10 30 0 40 22
Στερεάς Ελλάδας ITY-73643247-20190912-182125 Επιλεχθείς 0 30 10 40 22
Βορείου Αιγαίου ITY-28965064-20190719-164518 Επιλεχθείς 7 30 0 37 22
Θεσσαλίας ITY-82532169-20190719-104331 Επιλεχθείς 33 30 10 73 23
Κεντρικής Μακεδονίας ITY-57530786-20190806-155743 Επιλεχθείς 40 30 0 70 23
Δυτικής Ελλάδας ITY-64878258-20190710-142048 Επιλεχθείς 28 30 10 68 23
Αττικής ITY-44883326-20190704-133712 Επιλεχθείς 33 30 0 63 23
Δυτικής Μακεδονίας ITY-48494672-20190820-103641 Επιλεχθείς 30 30 0 60 23
Ηπείρου ITY-26811257-20190725-143929 Επιλεχθείς 22 30 0 52 23
Κρήτης ITY-52225038-20190729-102524 Επιλεχθείς 3 30 10 43 23
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ITY-62446063-20190723-110515 Επιλεχθείς 21 20 0 41 23
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2346
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING