ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 132200 TMMM-95678-9726-20130102154212 02/01/2013 15:42:12 1247 60 30 30 Μη επιλεχθείς 28
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 129383 TMMM-95678-12633-20130131200816 31/01/2013 20:08:16 6544 60 30 30 Μη επιλεχθείς 28
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 126974 TMMM-95678-10356-20130108101514 08/01/2013 10:15:14 1466 60 30 30 Μη επιλεχθείς 29
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130631 TMMM-95678-12773-20130201231921 01/02/2013 23:19:21 7331 60 30 30 Μη επιλεχθείς 29
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 79709 TMMM-95678-7969-20121218143500 18/12/2012 14:35:00 527 50 20 30 Μη επιλεχθείς 30
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 112918 TMMM-95678-11090-20130111142543 11/01/2013 14:25:43 2392 50 20 30 Μη επιλεχθείς 35
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 98268 TMMM-95678-12550-20130130195812 30/01/2013 19:58:12 5810 50 20 30 Μη επιλεχθείς 36
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 131338 TMMM-95678-7765-20121218114442 18/12/2012 11:44:42 415 45 30 15 Μη επιλεχθείς 39
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 122788 TMM-95678-2527-20121212223742 12/12/2012 22:37:42 131 60 30 30 Μη επιλεχθείς 5
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 125552 TMM-95678-3659-20121213142046 13/12/2012 14:20:46 194 60 30 30 Μη επιλεχθείς 6
Σύνολο αποτελεσμάτων: 74
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING