ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 129215 THM-95678-7992-20121218150148 18/12/2012 15:01:48 536 45 30 15 Μη επιλεχθείς 28
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132702 THM-95678-11268-20130113005214 13/01/2013 00:52:14 2447 60 30 30 Μη επιλεχθείς 29
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 130301 THM-95678-9227-20121227081106 27/12/2012 08:11:06 1061 45 30 15 Μη επιλεχθείς 30
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 124355 THM-95678-12553-20130130201647 30/01/2013 20:16:47 5820 60 30 30 Μη επιλεχθείς 30
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132161 THM-95678-11419-20130114115814 14/01/2013 11:58:14 2598 45 30 15 Μη επιλεχθείς 33
Αττικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 132065 THM-95678-8351-20121219184332 19/12/2012 18:43:32 711 35 30 5 Μη επιλεχθείς 35
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130573 TMMM-95678-7604-20121218111811 18/12/2012 11:18:11 381 60 30 30 Μη επιλεχθείς 4
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 129382 TMMM-95678-7694-20121218112708 18/12/2012 11:27:08 391 60 30 30 Μη επιλεχθείς 5
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130580 TMMM-95678-8018-20121218155026 18/12/2012 15:50:26 548 60 30 30 Μη επιλεχθείς 6
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 126718 TMMM-95678-7776-20121218115416 18/12/2012 11:54:16 420 60 30 30 Μη επιλεχθείς 6
Σύνολο αποτελεσμάτων: 74
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING