ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 124153 TMM-95678-8853-20121221180013 21/12/2012 18:00:13 938 60 30 30 Μη επιλεχθείς 24
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 123786 TMM-95678-9029-20121223213322 23/12/2012 21:33:22 1008 60 30 30 Μη επιλεχθείς 26
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 127112 TMM-95678-9341-20121227200559 27/12/2012 20:05:59 1109 60 30 30 Μη επιλεχθείς 29
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 117616 TMM-95678-12774-20130201234723 01/02/2013 23:47:23 7333 60 30 30 Μη επιλεχθείς 29
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132363 TMM-95678-12853-20130202220028 02/02/2013 22:00:28 7446 60 30 30 Μη επιλεχθείς 30
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132439 TMM-95678-9671-20130102084644 02/01/2013 08:46:44 1216 60 30 30 Μη επιλεχθείς 31
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 91534 TMM-95678-8275-20121219130410 19/12/2012 13:04:10 656 50 20 30 Μη επιλεχθείς 34
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 102201 TMM-95678-10525-20130108214837 08/01/2013 21:48:37 1623 50 20 30 Μη επιλεχθείς 36
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 114148 TMM-95678-10550-20130108230519 08/01/2013 23:05:19 1629 50 20 30 Μη επιλεχθείς 37
Αττικής Χημικός Μηχανικός 119620 TXM-95678-7726-20121218111926 18/12/2012 11:19:26 385 60 30 30 Μη επιλεχθείς 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 74
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING