ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130630 TMMM-95678-8344-20121219170023 19/12/2012 17:00:23 700 60 30 30 Μη επιλεχθείς 17
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 130202 TMMM-95678-8894-20121221211124 21/12/2012 21:11:24 966 60 30 30 Μη επιλεχθείς 17
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 132194 TMMM-95678-11019-20130111114141 11/01/2013 11:41:41 2236 60 30 30 Μη επιλεχθείς 22
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 114199 TMMM-95678-8963-20121222172120 22/12/2012 17:21:20 993 60 30 30 Μη επιλεχθείς 22
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 131333 TMMM-95678-11018-20130111115051 11/01/2013 11:50:51 2243 60 30 30 Μη επιλεχθείς 23
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 132193 TMMM-95678-9198-20121226205152 26/12/2012 20:51:52 1055 60 30 30 Μη επιλεχθείς 24
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 132201 TMMM-95678-9197-20121226205221 26/12/2012 20:52:21 1056 60 30 30 Μη επιλεχθείς 25
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 119719 TMMM-95678-11545-20130114200300 14/01/2013 20:03:00 2790 60 30 30 Μη επιλεχθείς 26
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 118503 TMMM-95678-9242-20121227104228 27/12/2012 10:42:28 1064 60 30 30 Μη επιλεχθείς 26
Αττικής Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 123055 TMMM-95678-11863-20130119194659 19/01/2013 19:46:59 3612 60 30 30 Μη επιλεχθείς 27
Σύνολο αποτελεσμάτων: 74
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING