ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132021 TMM-95678-4441-20121214001009 14/12/2012 00:10:09 227 60 30 30 Μη επιλεχθείς 7
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 130757 TMM-95678-7714-20121218110512 18/12/2012 11:05:12 367 60 30 30 Μη επιλεχθείς 14
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 115096 TMM-95678-7832-20121218123728 18/12/2012 12:37:28 460 60 30 30 Μη επιλεχθείς 15
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 131356 TMM-95678-7921-20121218135330 18/12/2012 13:53:30 507 60 30 30 Μη επιλεχθείς 16
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 129770 TMM-95678-8283-20121219132003 19/12/2012 13:20:03 661 60 30 30 Μη επιλεχθείς 18
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 132014 TMM-95678-9678-20130102110826 02/01/2013 11:08:26 1222 60 30 30 Μη επιλεχθείς 18
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 129396 TMM-95678-8368-20121219195330 19/12/2012 19:53:30 715 60 30 30 Μη επιλεχθείς 19
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 127696 TMM-95678-9729-20130102164046 02/01/2013 16:40:46 1256 60 30 30 Μη επιλεχθείς 19
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 126839 TMM-95678-8398-20121219225544 19/12/2012 22:55:44 722 60 30 30 Μη επιλεχθείς 20
Αττικής Μηχανολόγος Μηχανικός 120204 TMM-95678-8790-20121221135229 21/12/2012 13:52:29 904 60 30 30 Μη επιλεχθείς 23
Σύνολο αποτελεσμάτων: 74
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING