ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Αττικής Χημικός Μηχανικός 127755 TXM-95678-7780-20121218115555 18/12/2012 11:55:55 422 60 30 30 Μη επιλεχθείς 3
Αττικής Χημικός Μηχανικός 131467 TXM-95678-8117-20121218194953 18/12/2012 19:49:53 599 60 30 30 Μη επιλεχθείς 10
Αττικής Χημικός Μηχανικός 117258 TXM-95678-8701-20121221104007 21/12/2012 10:40:07 839 45 30 15 Μη επιλεχθείς 16
Αττικής Χημικός Μηχανικός 122859 TXM-95678-9474-20121228235746 28/12/2012 23:57:46 1169 60 30 30 Μη επιλεχθείς 20
Αττικής Χημικός Μηχανικός 127920 TXM-95678-10757-20130109231919 09/01/2013 23:19:19 1884 60 30 30 Μη επιλεχθείς 24
Αττικής Χημικός Μηχανικός 128417 TXM-95678-12556-20130130203158 30/01/2013 20:31:58 5827 60 30 30 Μη επιλεχθείς 25
Αττικής Χημικός Μηχανικός 125333 TXM-95678-11143-20130111184814 11/01/2013 18:48:14 2426 60 30 30 Μη επιλεχθείς 25
Αττικής Χημικός Μηχανικός 131236 TXM-95678-12572-20130130233450 30/01/2013 23:34:50 5833 60 30 30 Μη επιλεχθείς 26
Αττικής Χημικός Μηχανικός 130344 TXM-95678-11174-20130111212133 11/01/2013 21:21:33 2432 60 30 30 Μη επιλεχθείς 26
Αττικής Χημικός Μηχανικός 130689 TXM-95678-12731-20130201165956 01/02/2013 16:59:56 7152 60 30 30 Μη επιλεχθείς 27
Σύνολο αποτελεσμάτων: 74
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING