Καλωσορίσατε

 Καλωσορίσατε στo σύστημα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 Στην παρούσα ειδική ιστοσελίδα θα αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες θα υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) όπως αυτό ορίζεται στο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011). Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους. Η χρήση του ανωτέρου μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο.

Προσκλήσεις

 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων έληξε στις 20/12/2013 11:59 μ.μ..
 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έληξε στις 20/12/2013 11:59 μ.μ..

Κατεβάστε το αρχείο που περιλαμβάνει τον πίνακα μοριοδότησης μη εγγραφέντων στο μητρώο ωφελουμένων της 29.1.2014: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 29.1.2014 – τίθεται καταληκτική προθεσμία

 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΝ/ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ" έληξε στις 15/05/2013 11:59 μ.μ..
 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ" έληξε στις 15/05/2013 11:59 μ.μ..
 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έληξε στις 20/05/2013 11:59 μ.μ..

Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο: Ανακοίνωση

Διευκρινιστική Ανακοίνωση Πρόσκλησης: Ανακοίνωση

Κατεβάστε την απόφαση για την κατάρτιση του Μητρώου Ωφελουμένων (Συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες με τους επιλεγέντες και τους επιλαχόντες για τις δύο ομάδες ωφελουμένων): Απόφαση

Κατεβάστε το αρχείο που περιλαμβάνει τους πίνακες των μη επιλεγέντων αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών: Μη επιλεγέντες απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

Κατεβάστε το αρχείο που περιλαμβάνει τους πίνακες των μη επιλεγέντων Αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών: Μη επιλεγέντες Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών

 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων έληξε στις 22/02/2013 11:59 μ.μ..
 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έληξε στις 15/12/2013 11:59 μ.μ..
 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων έληξε στις 21/06/2013 11:59 μ.μ..
 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έληξε στις 14/01/2013 11:59 μ.μ..

Δείτε εδώ του πίνακες εν δυνάμει ωφελούμενων μετά ελέγχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ [21.03.2014]: Ενημερωτικό Κείμενο «ΤO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013»
Το Κείμενο για το ΕΚΤ, που δημοσιεύει το ΤΕΕ, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τα ΚΕΚ, κατά την έναρξη κάθε Τμήματος Kατάρτισης, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στη δράση, σύμφωνα με το κεφ. 4.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το κείμενο περιλαμβάνει χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και βασίζεται στα στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΚΤ για την Ελλάδα www.esfhellas.gr.

 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΠΕ (ΕΣΗΕΑ)" έληξε στις 22/06/2012 11:59 μ.μ..
  Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.
 • Η προθεσμία για αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ" έληξε στις 25/05/2012 11:59 μ.μ..
  Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.
Σύσταση προς ΚΕΚ Ανακοίνωση προς καταρτιζόμενους

Ανακοινώσεις

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2.  (ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ & ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ  - ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 31/03/2014

Καλούνται οι  πάροχοι που  υποβάλουν ή που  αποστέλλουν   σφραγισμένους  φακέλους με τα δικαιολογητικά επαλήθευσης των στοιχείων που εισήγαγαν οι ωφελούμενοι και επαλήθευσαν οι ίδιοι σύμφωνα με την με αριθμ. 924/10.12.2013 Πρόσκληση ενδιαφέροντος,  να τα αποστέλλουν στο 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οδός Αβέρωφ 12α  , Τ.Κ. 104 33

ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Για λόγους επίσπευσης και διασφάλισης των εγκεκριμένων προθεσμιών υλοποίησης του έργου , τίθεται καταληκτική προθεσμία υποβολής ή αποστολής ως εξής:

Οι πάροχοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τους ως άνω φακέλους με τα  στοιχεία,  μέχρι επτά  (7 )  ημερολογιακές  ημέρες από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας (βλέπετε υπότιτλο ανακοίνωσης).

Ο έλεγχος της ορθότητας των επαληθεύσεων από τους παρόχους θα πραγματοποιηθεί άμεσα και  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα το Μητρώο Ωφελουμένων (έκδοση 2) με τις μεταβολές που θα επέλθουν.

Οι νέοι επιλεγέντες από τους επιλαχόντες  στο  Μητρώο Ωφελουμένων θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στους παρόχους μέχρι και επτά  (7) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία ανάρτησης του Μητρώου Ωφελουμένων (έκδοση 2).

Οι πάροχοι θα πραγματοποιήσουν την επαλήθευση των δικαιολογητικών και θα υποβάλουν τους νέους φακέλους  σε δέκα (10)  ημερολογιακές ημέρες από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανάρτησης του μητρώου.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις  προθεσμιών όταν η τελευταία  ημέρα προκύπτει  να συμπίπτει με αργία η προθεσμία μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη και μόνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1 .  (ΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΤΙΘΕΤΑΙ  KAΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 31/03/2014

Σε συνέχεια και για την εφαρμογή της δημοσιευμένης ανακοίνωσης  ότι «Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές διορθώσεις στοιχείων της Αίτησης Συμμετοχής, που αφορούν αποκλειστικά αναγραμματισμούς ή αναριθμητισμούς, υπό την αίρεση ότι τεκμηριώνονται από τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. π.χ. δηλωθέν επώνυμο Παδαδόπουλος αντί ορθού  Παπαδόπουλος ή δηλωθέν έτος γεννήσεως 1885 αντί ορθού 1985 ή δηλωθείς ΑΜΚΑ ******4885 αντί ορθού ******4886.», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)»  να υποβάλουν αίτημα  διόρθωσης   για αναγραμματισμούς, αναριθμητισμούς και ανάλογα σφάλματα με την παρακάτω διαδικασία:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ «ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟΤΕΡΟ»  ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  Δικαιούνται να υποβάλουν  αίτημα για «επί το ορθότερο υποβολή» προσωπικού στοιχείου: Όλοι οι   ΔΥΝΗΤΙΚΆ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ με  αριθμό ΚΑΥΑΣ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τον Δεκέμβριο του 2013.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ:

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με περιεχόμενο δηλούμενο ότι:  «

1.    Κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης-εγγραφής μου για το μητρώο ωφελουμένων του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)», έλαβα αριθμό ΚΑΥΑΣ

………………………………       και

2.    εκ παραδρομής εισήγαγα το προσωπικό στοιχείο ……………………………… …………λανθασμένα ως  εξής: …….. ………………..

ενώ το ορθόν είναι :…………….. ……..

3.    Αιτούμαι  να προβείτε στην επί το ορθότερο  εγγραφή του στοιχείου μου αυτού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  www.voucher.gov.gr

4.    Επισυνάπτω  επικυρωμένο αντίγραφο του στοιχείου ……………………….με το οποίο  τεκμηριώνεται η  ορθή αναγραφή  του δεδομένου που αιτούμαι να διορθωθεί και απλό αντίγραφο του εκτυπωμένου αποδεικτικού της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής μου»

·    Απλό φωτοαντίγραφο τoυ εκτυπωμένου αποδεικτικού της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της που εκδόθηκε  μετά την αρχική ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του

·     Επικυρωμένο αντίγραφο από το δημόσιο έγγραφο ή δελτίο που τεκμηριώνει τη ζητούμενη διόρθωση

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οδός Αβέρωφ 12α  , Τ.Κ. 104 33

Κλεισμένα σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία είτε μέσω ταχυδρομείου, παρόχου ταχυμεταφορών κλπ.

Αργότερη ημερομηνία αποστολής  έως και έξι ( 6) ημερολογιακές ημέρες (μετρώντας)  από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας (βλέπετε υπότιτλο ανακοίνωσης)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι  σε περίπτωση που η διόρθωση που αιτούνται δεν αφορά σφάλμα αναγραμματισμού , αναριθμητισμού ή ανάλογο, είναι δυνατόν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής να μη προβεί στην διόρθωση του στοιχείου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημερώνοντας με αιτιολόγηση στη περίπτωση αυτή τον αιτηθέντα την  διόρθωση.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:  Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων διατίθεται  αναρτημένο προσυμπληρωμένο έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  »

Σας γνωρίζουμε την έκδοση της υπ’ αριθμ 7482/180 ΚΥΑ (ΦΕΚ  617/Β/11.03.2014) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09−12−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».  Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη του κάτωθι εδαφίου στο τέλος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 42343/598/09.12.2013 ΚΥΑ:

«Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει προσληφθεί με βάση τα ανωτέρω, δύναται η δικαιούχος επιχείρηση να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον προβεί σε αναγγελία πρόσληψης του ωφελούμενου και υποβάλλει αίτηση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποιητικής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Αναφορικά με αυτό το θέμα έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ που είναι ο αρμόδιος οργανισμός, στο σύνδεσμο:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1942&Itemid=128&lang=el

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την εξειδίκευση όρων της πρόσκλησης για την υλοποίησης της πράξης  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 1. Λανθασμένη  ή ανακριβής δήλωση  στοιχείων των υποψηφίων που  επηρεάζουν τη μοριοδότηση.

Αναφορικά με περιπτώσεις λανθασμένης ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης, τα οποία επηρεάζουν τη μοριοδότηση αυτών, στο πεδίο 2.2.Α. της πρόσκλησης αναφέρεται ότι «η Αίτηση Συμμετοχής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης». Συνεπώς  για όσους υποψηφίους  έχει υπάρξει   συμπλήρωση  των συγκεκριμένων  πεδίων στην Αίτηση  Συμμετοχής, η οποία δεν τεκμηριώνεται  από τα ακριβή αντίγραφα δικαιολογητικών, που προσκομίζουν, τότε αυτοί αυτομάτως τίθενται εκτός Μητρώου Ωφελουμένων, ανεξάρτητα του αν η μοριοδότηση του συγκεκριμένου κριτηρίου επιλογής επηρεάζει ή όχι  την τελική επιλογή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής των ωφελουμένων, είχαν δοθεί αναλυτικές διευκρινίσεις, ιδιαίτερα για το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές διορθώσεις στοιχείων της Αίτησης Συμμετοχής, που αφορούν αποκλειστικά αναγραμματισμούς ή αναριθμητισμούς, υπό την αίρεση ότι τεκμηριώνονται από τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. π.χ. δηλωθέν επώνυμο Παδαδόπουλος αντί ορθού  Παπαδόπουλος ή δηλωθέν έτος γεννήσεως 1885 αντί ορθού 1985 ή δηλωθείς ΑΜΚΑ ******4885 αντί ορθού ******4886.

2.Σύναψη σύμβασης  μεταξύ Παρόχου Κατάρτισης και  καταρτιζόμενου.

Σε συνέχεια των αναφερομένων στα κεφάλαια 5.3.1. και 5.3.3 της ανωτέρω πρόσκλησης σας ενημερώνουμε ότι προϋπόθεση  της σύναψης σύμβασης μεταξύ Παρόχου Κατάρτισης και  καταρτιζόμενου, αποτελεί ο έλεγχος της ακρίβειας και της εγκυρότητας  των στοιχείων που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους οι ωφελούμενοι, από το Δικαιούχο υλοποίησης της πράξης (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Η Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α. αφού λάβει τα ακριβή αντίγραφα των δικαιολογητικών από τους Παρόχους  και διενεργήσει το σχετικό έλεγχο θα αποστείλει έγγραφο επιβεβαίωσης/ενημέρωσης προς αυτούς. Μόνο κατόπιν αυτού θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων.

3. Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας  μεταξύ Παρόχου Κατάρτισης και  Υγειονομικής Περιφέρειας.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας έλεγχος της ακρίβειας και της εγκυρότητας  των στοιχείων που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους οι ωφελούμενοι και την αποστολή του  σχετικού επιβεβαιωτικού εγγράφου από την Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.,  ο Πάροχος Κατάρτισης δύναται να προχωρήσει στη σύναψη του  συμφωνητικού συνεργασίας  της με την Υγειονομική Περιφέρεια για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του προγράμματος. Το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας βρίσκεται ήδη αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα της πράξης http://www.voucher.gov.gr.

4. Χρόνοι – ενέργειες  υλοποίησης της πράξης.

Λαμβανομένων υπόψη αφενός της συνθετότητας των παραπάνω αναφερόμενων σημείων και αφετέρου του ότι το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-03-2015, καλούνται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε επίσπευση των διοικητικών διαδικασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση. Πιο συγκεκριμένα: Οι ωφελούμενοι καλούνται:

 1.  να ενεργοποιήσουν άμεσα την επιταγή κατάρτισης
 2.  να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης
 3.  να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση

Οι πάροχοι κατάρτισης καλούνται:

 1.    να προβούν άμεσα στον έλεγχο των δικαιολογητικών των ωφελουμένων
 2.    να αποστείλουν στο Δικαιούχο  Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α., προς έλεγχο,  τα ακριβή αντίγραφα δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους οι ωφελούμενοι (από την Τρίτη 4-3-2014)
 3.    να προχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω στη σύναψη του συμφωνητικού συνεργασίας με την ΥΠ.Ε.

 Από την προσεχή Τρίτη 4-3-2014 οι Υ.ΠΕ. θα έχουν αναρτήσει τις διατιθέμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ανά νοσοκομείο αρμοδιότητας και ειδικότητα.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά τη λήξη της προθεσμίας [03.02.2014] χορήγησης των επιταγών κατάρτισης στους δικαιούχους της δράσης 
«Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση [κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]» και τη διαγραφή από τους Πίνακες Κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων στις Περιφέρειας ΑττικήςΔυτ. Ελλάδας και Κρήτης των διπλωματούχων μηχανικών που δεν προσήλθαν και δεν παρέλαβαν την επιταγή κατάρτισης τους, ανακοινώνει την τροποποίηση των πινάκων κατάταξης των Διπλωματούχων Μηχανικών του «Μητρώου Ωφελουμένων» στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, σύμφωνα με την από 11.02.2014 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του και ως εξής:
Α) Τροποποιεί το Μητρώο Ωφελουμένων στις Περιφέρειες αυτές και τη θέση των διαγραφέντων λαμβάνει 
ισόποσος αριθμός διπλωματούχων μηχανικών από τους Πίνακες Επιλαχόντων στις αντίστοιχες Περιφέρειες κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 
Οι νέοι επιλεγέντες που εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες κατάταξης: 
ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας Αττικής
ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Δυτ. Ελλάδας
ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Κρήτης.
Β) Βάσει της παραπάνω τροποποίησης, οι Πίνακες των Επιλαχόντων Διπλ. Μηχανικών στις 3 αναφερόμενες Περιφέρειες διαμορφώνονται αντίστοιχα ως εξής: 
Νέοι Επιλαχόντες 
Περιφέρειας Αττικής, Νέοι Επιλαχόντες 
Δυτ. Ελλάδας, Νέοι Επιλαχόντες 
Το ΤΕΕ καλεί τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Κατάταξης της παρ. (Α) να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης τους, σύμφωνα με τα παρακάτω:
- Η χορήγηση των επιταγών Κατάρτισης θα γίνεται από την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 έως και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
- Στην περίπτωση που, με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας [20/2/2014 & ώρα 13.00], υπάρξουν ακόμα κάποιες αδιάθετες επιταγές κατάρτισης, αυτές θα χορηγηθούν στους αμέσως επόμενους επιλαχόντες κατά απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Πίνακα Επιλαχόντων Διπλ. Μηχανικών της αντίστοιχης Περιφέρειας της παρ. (Β), και ΜΟΝΟ για μία (1) εργάσιμη ημέρα δηλ. την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Κάθε δικαιούχος διπλωματούχος μηχανικός, από τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ, για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισής του, παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΤΕΕ και οφείλει :
Α) να επιδείξει υποχρεωτικά την Αστυνομική του Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης συμμετοχής που αναφέρει τον ΚΑΥΑΣ
Β) να προσκομίσει υποχρεωτικά αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης , με τα στοιχεία λογαριασμού του (IBAN & Κατάστημα Τράπεζας).
Οι επιταγές κατάρτισης των ΝΕΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ θα χορηγούνται μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, από τα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα ή το αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ που καθένας έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του και ως εξής:
- ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ: από την Αθήνα [Γραφείο Υποδοχής, Νίκης 4, 1ος όροφος]
- ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: από την Πάτρα [ΠΤ/ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40] και το Αγρίνιο [ΠΤ/ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Π. Σουλίου 11]
- ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ: από τα Χανιά [ΠΤ/ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, Νεάρχου 23]
Κάθε Ωφελούμενος που θα παραλάβει την προσωπική επιταγή κατάρτισής του αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί στη Διοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει δηλώσει με την αίτησή του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέξει το ΚΕΚ και το αντικείμενο που επιθυμεί να καταρτιστεί, από αυτά περιλαμβάνονται στο «Μητρώο ΚΕΚ». Οι διαδικασίες που ακολουθούν μετά την παραλαβή των επιταγών κατάρτισης, δηλαδή επιλογή ΚΕΚ από τους Ωφελούμενους, σύναψη σύμβασης μεταξύ Ωφελουμένου και ΚΕΚ, εισαγωγή Ωφελούμενου σε Τμήμα Κατάρτισης από τα ΚΕΚ κλπ, είναι άμεσα διαθέσιμες μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr .

 
 1. Μοριοδοτούνται τα τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών ή οι άνεργοι τρίτεκνοι / πολύτεκνοι γονείς;

Η μοριοδότηση κριτηρίου επιλογής ισχύει για τους άνεργους τρίτεκνους ή πολύτεκνους γονείς.

 1. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να έχει περισσότερα από ένα θεματικά πεδία;

Υποχρεωτικά θα έχει το σύνολο των αναφερόμενων θεματικών ενοτήτων.

 1. Μια ΥΠΕ μπορεί να συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους παρόχους;

Η ΥΠΕ θα συνάψει σύμβαση με όσους παρόχους το αιτηθούν.

 1. Η μισθοδοσία του επόπτη ποιον αφορά;

Η μισθοδοσία του επόπτη αφορά τον Πάροχο Κατάρτισης.

 1. Ποιες ειδικότητες προβλέπονται για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού-Οικονομικού;

Για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού - Οικονομικού προβλέπονται οι ειδικότητες με βάση το ΑΣΕΠ.

 1. Που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση;

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται εκεί όπου υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης. (Συνεννόηση και συνεργασία με τις Υγειονομικές Περιφέρειες).  

Έχει αναρτηθεί η λίστα των επιλαχόντων που δικαιούνται την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε αντικατάσταση  των διαγραφέντων.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη λίστα.
Αθήνα,7 Νοεμβρίου  2013

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοινώνει την πρωτοβουλία του να θεσπίσει πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο  του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», στην περίπτωση που θα προβούν σε πρόσληψη εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας των νέων που ολοκλήρωσαν την 5μηνη πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα, η επιχορήγηση θα παρέχεται για διάστημα 6 μηνών και θα ανέρχεται σε  15 €/ημέρα για την πρόσληψη νέων έως 25 ετών και σε 18 € / ημέρα για την πρόσληψη νέων άνω των 25 ετών. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις επιχορήγησης της πρόσληψης νέων από επιχειρήσεις θα εξειδικευθούν στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκπονείται.

Με την επιχορήγηση αυτή, το Υπουργείο ενθαρρύνει τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε εργασία, υποστηρίζοντας τη δημιουργία σταθερής απασχόλησης για τους νέους και ενισχύοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Υπουργείου να στηρίξει την απασχόληση των νέων με ένα εκτεταμένο Σχέδιο Δράσης για τους Νέους που με εξειδικευμένες παρεμβάσεις παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης και άσκησης επιχειρηματικότητας.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα ακολουθήσει, δημόσια πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

  Σύμφωνα με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) που ελήφθη στην από 17 Σεπτεμβρίου 2013 συνεδρίασή της,  καλούνται όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που περιλαμβάνονται στους πίνακες εγκεκριμένων ΚΕΚ που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης www.voucher.gov.gr να τεκμηριώσουν τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008, των επιχειρήσεων με τις οποίες προτίθενται να συμβληθούν για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει.

Ειδικότερα, τα παραπάνω ΚΕΚ καλούνται, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης να υποβάλουν στο Γραφείο Υποδοχής του ΤΕΕ [Νίκης 4, Πλ. Συντάγματος, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 15:00] πρωτότυπο έγγραφο από αρμόδια Δημόσια Αρχή, στο οποίο θα βεβαιώνεται ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ-2008 της ή των επιχειρήσεων με τις οποίες προτίθενται να συμβληθούν για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει.

Η προθεσμία υποβoλής λήγει ημέρα Δευτέρα. στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15.00. 

 Έχουν αναρτηθεί οι πίνακές εγγεγραμμένων ΚΕΚ από 15.06.2013 μέχρι 21.06.2013 της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση». 
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους πίνακες
Το ωράριο κατάρτισης κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενο.

v  Σε περίπτωση που το  ωράριο εργασίας των απασχολούμενων  της επιχείρησης  πρακτικής άσκησης  είναι διακεκομμένο και λειτουργεί το μέγιστο 5 ώρες συνεχόμενα  τότε ο ωφελούμενος  δύναται να  καταρτίζεται για 5 ώρες κατ’ ελάχιστο την ημέρα και να παρατείνεται ο χρόνος κατάρτισης σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερνά τους 5 μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση.

v  Στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα το ωράριο εργασίας των απασχολουμένων  της επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν ξεπερνά τις 5 ώρες την ημέρα τότε ο ωφελούμενος  θα  καταρτίζεται για 5 ώρες κατ’ ελάχιστο την ημέρα και θα παρατείνεται ο χρόνος κατάρτισης σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερνά τους 5 μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων .

Σας ενημερώνουμε ότι, η εγγραφή των νέων αδειοδοτημένων  παρόχων κατάρτισης, στο Μητρώο Παρόχων της Δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», θα είναι εφικτή από Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013.

 Στο πλαίσιο της πρόσκλησης « Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για το ακόλουθο:
 • Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 και 5.3.2 της Πρόσκλησης στην  τριμερή σύμβαση θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία της συμβαλλόμενης επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός  ωφελουμένων  δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.
 • Κατά τη σύναψη της τριμερούς σύμβασης ο  πάροχος κατάρτισης δεν δύναται να συμμετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης,  διότι ταυτίζεται η έννοια του παρόχου  με την έννοια της επιχείρησης πρακτικής στο ίδιο νομικό πρόσωπο με συνέπεια να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της τριμερούς σύμβασης.
 Έχουν αναρτηθεί οι πίνακές εγγεγραμμένων ΚΕΚ από 23.05.2013 μέχρι 14.06.2013 της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση». 
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους πίνακες
 Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που ο πάροχος κατάρτισης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ωφελουμένου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.3.1 της πρόσκλησης) διαπιστώσει καταχωρημένα λάθη στην αίτηση του τελευταίου, που σχετίζονται με τα στοιχεία ταυτότητας του π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., οφείλει πριν προχωρήσει στη σύναψη της τριμερούς σύμβασης να ενημερώσει την ΕΥΕ/ΕΚΤ για τα συγκεκριμένα λάθη, υποδεικνύοντας τα σωστά στοιχεία και προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα αντίστοιχα έγγραφα που τα πιστοποιούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Επισημαίνουμε ότι αλλαγές σε στοιχεία που αποτελούν κριτήρια μοριοδότησης (π.χ. φορολογητέο εισόδημα, διάρκεια ανεργίας, βαθμός πτυχίου) καθώς και στην περιφέρεια που έχει δηλωθεί δεν επιτρέπονται.   

Κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής του ωφελούμενου στη δράση, ο τελευταίος οφείλει να έχει ενεργή κάρτα ανεργίας την οποία και επιδεικνύει στον πάροχο κατάρτισης κατά τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών του (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.3.1 της πρόσκλησης), καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ελέγχου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.8 Β της πρόσκλησης). Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δράση άτομο που παράλληλα εργάζεται και έχει απωλέσει την ιδιότητα του ανέργου.

Η δυνατότητα ελέγχου των δικαιολογητικών των ωφελουμένων, υπογραφής και ανάρτησης της τριμερούς σύμβασης και η υποβολή της δήλωσης έναρξης του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη από 17/6/2013 στην ιστοσελίδα της δράσης. Έλεγχοι επί των δικαιολογητικών των ωφελουμένων που τυχόν έχουν γίνει από παρόχους κατάρτισης σε προγενέστερη ημερομηνία θα ακυρωθούν.

Σε περίπτωση που ο πάροχος κατάρτισης μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ωφελουμένου προβεί εκ παραδρομής σε χαρακτηρισμό αυτών ως ψευδών, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία μας (μέσω fax: 210 5271167, ή e-mail: eye@mou.gr ), ώστε να του δοθεί η δυνατότητα ορθής επανυποβολής. Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων για την τήρηση της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφού μετά το πέρας αυτής ο υποψήφιος θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων και τη θέση του θα παίρνει ο πρώτος επιλαχών. 

Εφιστούμε, ακόμη, την προσοχή των ωφελουμένων του προγράμματος ως προς το δικαίωμα τους για ελεύθερη επιλογή του παρόχου κατάρτισης με τον οποίο θα συνάψουν την τριμερή σύμβαση, ασχέτως αν έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους σε διαφορετικό πάροχο πριν την υποβολή των αιτήσεων. Οι τυχόν «απειλές» προς τους ωφελούμενους ότι είναι «δέσμιοι» του παρόχου κατάρτισης μέσω του οποίου υπέβαλαν την αίτηση δεν ισχύουν, αφού μπορούν να επιλέξουν πάροχο και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σε αυτόν,  μετά την επιλογή τους ως επιτυχόντες.   

 Έχουν αναρτηθεί οι πίνακές εγγεγραμμένων ΚΕΚ μέχρι 23.05.2013 της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση». 
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους πίνακες

 Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» και επειδή παρατηρήθηκαν επανειλημμένως φαινόμενα επιθετικής προσέλκυσης ανέργων, από παρόχους κατάρτισης, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υπογραμμίζει το προβλεπόμενο δικαίωμα των ωφελουμένων - δικαιούχων της επιταγής κατάρτισης - να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο κατάρτισης, από το Μητρώο Παρόχων, με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τις δυνατότητες και τις προσδοκίες τους.

 Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή των ωφελούμενων του προγράμματος, η επιλογή του παρόχου κατάρτισης, να πραγματοποιείται χωρίς να διαταράσσεται η κρίση και η απόφαση τους, από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακές εν δυνάμει ωφελούμενων μετά ελέγχου για τις δυο ομάδες ωφελούμενων της Δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση». 
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους πίνακες
Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της Πρόσκλησης «Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:

Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.

Β) Κάθε πάροχος κατάρτισης, θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση , να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

Γ) Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση Β), η μίσθωση δομών, μόνο μεταξύ των παρόχων που περιγράφονται στην περ. Α), της παρούσας παραγράφου.»

Τα ανωτέρω αποτελούν προϋπόθεση  του παρόχου  τόσο για τη συμμετοχή του στο Μητρώο Παρόχων  όσο και για την συγκρότηση τμήματος και την υλοποίηση της κατάρτισης, η οποία θα πρέπει να υλοποιείται  εξ ολοκλήρου στη δομή,  όπου έχει εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ .

 Αναφορικά με τη συμμετοχή της Τράπεζας Eurobank – Εργασίας στη δράση «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, η πρακτική άσκηση των ανέργων της δράσης, πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον όρο 1.3.5. της υπ’ αρ. πρωτ. 3.11577/5.7600/1-4-2013 πρόσκλησης, σε επιχειρήσεις στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό Δημόσιο, και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Από τη γραμματική ερμηνεία του όρου προκύπτει ότι, για την κατάφαση της δυνατότητας συμμετοχής των εν λόγω επιχειρήσεων στη δράση, θα πρέπει να μην συντρέχει ούτε η μία περίπτωση (άμεση ή έμμεση συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου), ούτε η άλλη (πρόσληψη του προσωπικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994), σωρευτικά.

Ως εκ τούτου, εφόσον το Δημόσιο συμμετέχει, κατέχοντας οποιουδήποτε είδους μετοχές ή μερίδια σε οποιουδήποτε είδους νομικά πρόσωπα (Τραπεζικές Ανώνυμες εταιρείες κλπ.), ή συμμετέχει σε αυτά μέσω άλλων νομικών προσώπων, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, τα εν λόγω νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη δράση ως επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

 1) Οι  δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα?

Βάσει του άρθρου 2.1 της πρόσκλησης, δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο ωφελουμένων για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και έπειτα
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής έχουν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) και οι άνεργοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, αλλά συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι οι νέοι δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί  κλπ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εφόσον:

α) πληρούνται τα κριτήρια (i) και (ii) και

β) Οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί σύλλογοι/ενώσεις (Δικηγορικός, Ιατρικός Σύλλογος, Τεχνικό Επιμελητήριο κλπ.) στον οποίο έχουν εγγραφεί, μπορούν να προβούν στην πιστοποίηση στοιχείων επαγγελματικής κατάστασης των ωφελουμένων σύμφωνα με τα όσα τηρούν στο Μητρώο τους, με έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης.

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της πρόσκλησης, κατά στάδιο του ελέγχου των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής τους για να διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι, όσα κριτήρια δεν δύναται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι επιλεγέντες ωφελούμενοι, στον πάροχο κατάρτισης.

 

2) Είναι δυνατή η συμμετοχή ΜΚΟ ως συνεργαζόμενης επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα?

 

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να διαθέσουν θέσεις πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την πρόσκληση, πρέπει βάσει του καταστατικού τους και της νομικής μορφής τους, να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τέτοιος χαρακτήρας δεν είθισται στις ΜΚΟ, αφού δεν ενέχουν στη νομική τους φύση, τον σκοπό της κερδοφορίας, δεν διανέμουν κέρδη που απορρέουν από τις δραστηριότητες τους στα μέλη τους ή τους ιδρυτές τους, αλλά τα χρησιμοποιούν για της επίτευξη των στόχων τους. Εάν ωστόσο, προβλέπεται στο καταστατικό τους κερδοσκοπικός χαρακτήρας κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους, τότε και μόνο οι συγκεκριμένες ΜΚΟ, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

Θέσεις πρακτικής άσκησης, αυτονόητα, δεν μπορούν να διατεθούν από συλλόγους, σωματεία ή άλλες νομικές συλλογικών οργάνων χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα στο σκοπό τους.

 

3) Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι άνεργοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας?

 

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος αποδεδειγμένα δεν υπόκειται σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, στην αίτηση συμμετοχής του δηλώνει μηδενικό εισόδημα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος έχει υποβάλλει το Ε9, άρα κατά το νόμο έχει υποχρέωση υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης, δεν έχει όμως προσωπικά εισοδήματα, τότε θα πρέπει στην αίτηση συμμετοχής του να δηλώσει το τεκμαρτό εισόδημα.

 

 4) Πώς πιστοποιείται η καλή γνώση ξένης γλώσσας?

 

Για την πιστοποίηση της καλής γνώσης ξένης γλώσσας γίνονται αποδεκτά πέραν του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στο σημείο (γ) Καλή γνώση (Β2), του παραρτήματος της πρόσκλησης, για την κάθε ξένη γλώσσα.

Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου- (α) Αρίστη γνώση (Γ2/C2) και (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)  -αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

5) Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει αποθηκεύσει ή δεν έχει εκτυπώσει την αίτηση συμμετοχής του?

 

Τα στοιχεία της αίτησης του ωφελούμενου θα εμφανίζονται ηλεκτρονικά στον πάροχο κατάρτισης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών μέσω του διαχειριστικού των παρόχων κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα έχει μαζί του τα δικαιολογητικά και όταν πάει στον πάροχο κατάρτισης εκείνος θα τον αναζητήσει στο σύστημα και θα δει τα στοιχεία που έχει υποβάλλει στην αίτηση του ο ωφελούμενος. Έτσι θα μπορέσει να κάνει την αντιπαραβολή των στοιχείων αίτησης τα οποία βλέπει στην οθόνη του με τα δικαιολογητικά του ωφελούμενου.

6) Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν πρόλαβε να σημειώσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του?

Εάν κάποιος ωφελούμενος ξέχασε να σημειώσει τον ΚΑΥΑΣ του, μπορεί να προσπαθήσει να επανυποβάλλει και το σύστημα από τα στοιχεία του θα βρει την εγγραφή του, θα τον ενημερώσει ότι έχει ήδη υποβάλλει αίτηση και θα του δώσει και τον ΚΑΥΑΣ της αίτησης του.

7) Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις θα καταχωρήσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος   στο πρόγραμμα?

Οι επιχειρήσεις, δεν μπορούν να καταχωρήσουν την πρόθεση για την συνεργασία τους στην ιστοσελίδα του www.voucher.gov.gr, διότι αφορά μόνο τους παρόχους κατάρτισης και τους ωφελούμενους. Μπορούν ωστόσο, να ενημερωθούν από την ίδια ιστοσελίδα ποιοι είναι οι πάροχοι κατάρτισης (Μητρώο Παρόχων) στην περιοχή τους και να έλθουν σε επαφή μαζί τους.

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING