ΟΔΗΓΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”

Ο παρών Οδηγός απευθύνεται σε δυνητικούς Ωφελούμενους της ως άνω δράσης και περιλαμβάνει διευκρινιστικές οδηγίες επί της διαδικασίας συμμετοχής σε αυτήν, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην με αριθμό 1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΟΑΕΔ από κοινού με την ΕΥΕ/ΕΚΤ, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά, τροποποιεί ή καταργεί.

Ορισμοί

Πρόσκληση: Η με αριθμό 1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κατάρτισης (training voucher) για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Αντικείμενο της δράσης: Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training vouchers) της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ.

Αντικείμενο κατάρτισης και πιστοποίησης: Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διάρκειας 100 ωρών.

Δικαιούχοι: Οι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης. Για τη συγκεκριμένη δράση Δικαιούχοι είναι ο ΟΑΕΔ και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΥΕ/ΕΚΤ).

Ειδική ιστοσελίδα της δράσης: Η ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα μέσω της οποίας γίνονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση (Ωφελουμένων και ΚΕΚ) και παρακολουθείται η υλοποίησή της από τους Δικαιούχους. Βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.voucher.gov.gr.

Δυνητικοί Ωφελούμενοι: Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα αίτησης συμμετοχής στη δράση ως Ωφελούμενοι (καταρτιζόμενοι) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Ωφελούμενοι: Οι άνεργοι οι οποίοι, αφού υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και επιλεγούν σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, θα ενταχθούν /εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Ανάδοχοι/Πάροχοι: Τα ΚΕΚ (που είναι πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ στο θεματικό πεδίο της Πληροφορικής), τα οποία μέσω της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση και εφόσον πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης, εγγράφονται στο Μητρώο ΚΕΚ της δράσης.

Επιταγή κατάρτισης (training voucher): Έντυπο συγκεκριμένης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, το οποίο χορηγείται στους Ωφελούμενους της δράσης με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της επιταγής κατάρτισης με υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης, που θα παρέχονται από τα ΚΕΚ σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα Ωφελούμενων: Οι Ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, θα εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 500 ευρώ.

Α. Αίτηση Συμμετοχής του δυνητικού Ωφελούμενου στη δράση

Δικαίωμα συμμετοχής του δυνητικού Ωφελούμενου στη δράση, έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και δεν έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος (βλ.παρ. 2.1 «Δικαίωμα συμμετοχής/εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων» της πρόσκλησης).

Για την Αίτηση Συμμετοχής, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης: http://www.voucher.gov.gr επιλέγεται από τη λίστα των ενεργών προσκλήσεων η Πρόσκληση “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”.

Βήμα 1

2. Στο αριστερό μέρος της νέας οθόνης που εμφανίζεται, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο:

i) να κατεβάσει το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπου περιγράφεται το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθούνται για την υλοποίηση της δράσης από όλους τους εμπλεκόμενους και αναφέρονται όλοι οι όροι που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί για τη συμμετοχή στη δράση.

Βήμα 2i

ii) να δηλώσει αίτηση συμμετοχής για την αντίστοιχη πρόσκληση

Step1i

3. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τη λίστα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει

Step1ii

4. Στο αριστερό μέρος της νέας οθόνης που εμφανίζεται, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του (επιλέγοντας το εικονίδιο: «υποβάλετε τώρα την αίτησή σας»). Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, γίνεται η μετάβαση στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής. Για να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί το σύνολο των εμφανιζόμενων πεδίων (βλ. παρ. 2.2 «Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» της πρόσκλησης).

Βήμα 2ii

Ειδικότερα θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον υποψήφιο Ωφελούμενο τα κάτωθι στοιχεία του:

· Α.Φ.Μ

· Α.Μ.Κ.Α

· Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

· Αριθμός Δελτίου Ανεργίας

· Όνομα (βάσει Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου)

· Επώνυμο (βάσει Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου)

· Πατρώνυμο (βάσει Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου)

· IBAN τραπεζικού λογαριασμού που διαθέτει ο υποψήφιος αποκλειστικά και μόνο στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Το IBAN εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του τραπεζικού βιβλιαρίου καταθέσεων και έχει τη μορφή: GR16 0110 0400 0000 0401 2345 678. Εφιστάται η προσοχή ότι στο λογαριασμό ο Ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Ακολουθεί παράδειγμα συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής:

Βήμα 3

Με την υποβολή της η αίτηση λαμβάνει ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ).

Β. Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων

Η επιλογή των Ωφελουμένων θα γίνει με κριτήρια

  • την ηλικία
  • και τη διάρκεια ανεργίας των υποψηφίων,

μέσω μοριοδότησης (μέγιστη μοριοδότηση τα 80 μόρια) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ο έλεγχος των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ με τη διασταύρωση των στοιχείων της Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία, που τηρούνται από τον ΟΑΕΔ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(Μέγιστος βαθμός: 20μόρια)

18 - 24 ετών

20

25 - 54 ετών

10

55 +

15

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(Μέγιστος βαθμός: 60 μόρια)

Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 1 έως και 12

2 μόρια για κάθε μήνα έως και 12 μήνες

Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 12+ έως 24+

3 μόρια για κάθε μήνα από 12 μήνες+ έως και 24+ μήνες

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Μέγιστη βαθμολογία:

80 μόρια)

Εν συνεχεία οι Ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, θα ενταχθούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων με τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ανά Περιφερειακή Ενότητα, στους οποίους αποτυπώνεται η κατάταξη των επιλεγέντων, που δικαιούνται να λάβουν επιταγή κατάρτισης, με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης. Οι πίνακες κατάταξης θα εμφανίζουν:

i. τους επιλεγέντες Ωφελούμενους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές κατάρτισης, με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντιστοίχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ), αντί για τα ονοματεπώνυμά τους, ανά Περιφερειακή Ενότητα και

ii. τους επιλαχόντες που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 50% του αριθμού των επιλεγέντων Ωφελούμενων. Οι επιλαχόντες θα εμφανίζονται επίσης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ).

(βλ. παρ. 2.3 «Κριτήρια επιλογής - μοριοδότηση»παρ. 2.4 «Διαδικασία επιλογής των Ωφελουμένων - Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων» και παρ. 2.5 «Τροποποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων/ πίνακα κατάταξης» της πρόσκλησης).

Το Μητρώο Ωφελουμένων ανακοινώνεται με ανάρτηση στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης: http://www.voucher.gov.gr και οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ενημερώνονται σχετικά με δική τους φροντίδα, παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα, ενώ σχετική ενημέρωση μπορούν να λαμβάνουν και από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ενδιαφερόμενους (βλ. παρ. 2.6 «Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων» της πρόσκλησης).

Γ. Παραλαβή Επιταγής Κατάρτισης

Οι επιλεγέντες Ωφελούμενοι, οφείλουν να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης από το ΚΠΑ της περιοχής τους, αυτοπροσώπως, εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης: http://www.voucher.gov.gr., του Μητρώου Ωφελουμένων, στο οποίο έχουν εγγραφεί και επιλεγεί. (βλ. παρ. 3.3 «Όροι και Διαδικασία χορήγησης και παραλαβής της επιταγής κατάρτισης» της πρόσκλησης).

Δ. Επιλογή ΚΕΚ, Εγγραφή σε ΚΕΚ, Έναρξη Προγράμματος και Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης

Ο Ωφελούμενος που έχει λάβει επιταγή κατάρτισης επιλέγει το ΚΕΚ της αρεσκείας του, από το σύνολο των μελών του Μητρώου ΚΕΚ, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά του.

Υποστηρικτικά για την επιλογή του ΚΕΚ αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης: http://www.voucher.gov.gr διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για κάθε ΚΕΚ - μέλος του Μητρώου (όπως τα στοιχεία του ΚΕΚ, ο βαθμός των δομών του ΚΕΚ από το ΕΚΕΠΙΣ, η δυναμικότητα των εν λόγω Δομών, η δυναμικότητα των αιθουσών πληροφορικής, οι ανθρωποώρες κατάρτισης που πραγματοποίησε το ΚΕΚ κατά τη διετία 2008-2009). Επίσης στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης θα είναι εφικτή η παραπομπή (link) στην ιστοσελίδα κάθε ΚΕΚ, στην οποία θα δίνονται λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους.

Στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης: http://www.voucher.gov.gr:

  • Επιλέγοντας κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη διαδικασία που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Αίτηση Συμμετοχής του δυνητικού Ωφελούμενου στη δράση στο Βήμα 3,
  • Στο αριστερό μέρος της νέας οθόνης που εμφανίζεται, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επιλέγοντας εικονίδιοStep 4 να δει τα ΚΕΚ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Με την ενεργοποίηση αυτού του πλαισίου, εμφανίζεται νέα οθόνη με τίτλο: «Συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Στην οθόνη αυτή, με τη βοήθεια φίλτρων μπορούν να περιοριστούν τα αποτελέσματα αναζήτησης ΚΕΚ, σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας, Επωνυμίας ΚΕΚ, ενώ με την εισαγωγή ταχυδρομικής διεύθυνσης και χιλιομετρικής απόστασης από αυτήν παρέχεται η δυνατότητα στο Ωφελούμενο για πιο στοχευμένη αναζήτηση.

Στην ίδια οθόνη δίνεται η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης της αναζήτησης μέσω χάρτη Setp5 της τοποθεσίας όλων των δομών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα ΚΕΚ για τη δράση. Τα ΚΕΚ δηλώνουν τις δομές και τις τοποθεσίες που θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της δράσης, μέσω της διαδικασίας εγγραφής τους στο Μητρώο ΚΕΚ (βλ. παρ. 5.1 «Μητρώο ΚΕΚ» της πρόσκλησης).

Κάθε Ωφελούμενος υποχρεούται να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή της (βλ. παρ. 3.4 «Ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης» της πρόσκλησης) διαφορετικά χάνει το δικαίωμα ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων.

Για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  1. Ο Ωφελούμενος που έχει λάβει επιταγή κατάρτισης επιλέγει το ΚΕΚ της αρεσκείας του, από το σύνολο των μελών του Μητρώου ΚΕΚ, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά του (βλ. για τη σχετική υποστηρικτική οθόνη της ειδικής ιστοσελίδας στην ενότητα Α, βήμα 2.ii ανωτέρω).
  2. Ο Ωφελούμενος, αφού επιλέξει το ΚΕΚ που επιθυμεί, θα πρέπει να εγγραφεί σε αυτό υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση, πρότυπο της οποίας είναι αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα. Ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερα από ένα ΚΕΚ συγχρόνως.
  3. Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της πρώτης σύμβασης με Ωφελούμενο, το ΚΕΚ υποχρεούται να προβεί σε δήλωση έναρξης του προγράμματος κατάρτισης.
  4. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, χωρίς να γίνει δήλωση έναρξης του προγράμματος, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο Ωφελούμενος μπορεί να συνάψει νέα σύμβαση με ΚΕΚ της επιλογής του.

Με την υποβολή από το ΚΕΚ της δήλωσης έναρξης προγράμματος κατάρτισης, ενεργοποιούνται οι επιταγές κατάρτισης των Ωφελουμένων που συμμετέχουν σε αυτό.

(βλ. παρ. 8.1 «Επιλογή ΚΕΚ από τους Ωφελούμενους - Σύναψη σύμβασης κατάρτισης» και 8.2 «Έλεγχος πριν από την υπογραφή σύμβασης - Δήλωση σύμβασης» της πρόσκλησης).

Ε. Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και εξετάσεις πιστοποίησης

Μετά τη ολοκλήρωση των διαδικασιών που έπονται της δήλωσης έναρξης προγράμματος από το ΚΕΚ (βλ. παρ. 8.5.1 «Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης» της πρόσκλησης), υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης με συμμετέχοντες τους Ωφελούμενους που έχουν συνάψει σύμβαση με αυτό (για αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων κατάρτισης βλ. κεφ. 6 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Υποχρεωτικοί Όροι και Προϋποθέσεις» της πρόσκλησης).

Οι Ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης ανελλιπώς και με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται από το ΚΕΚ σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης, καθώς και στις εξετάσεις πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ (βλ. παρ. 8.3.1 «Υποχρεώσεις Ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης» της πρόσκλησης).

Οι Ωφελούμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση, δίδεται σε κάθε Ωφελούμενο καταρτιζόμενο η «Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης» (βλ. παρ. 6.6 «Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης» της πρόσκλησης).

Το ΚΕΚ έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των Ωφελουμένων σε εξετάσεις πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, μέσω εξειδικευμένων φορέων πιστοποίησης με τους οποίους είναι συμβεβλημένο στο πλαίσιο της δράσης, για όλους τους Ωφελούμενους που καταρτίσθηκαν. Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, χορηγείται από τον οικείο φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό πληροφορικής. Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου στις εξετάσεις πιστοποίησης, χορηγείται από το φορέα πιστοποίησης «Βεβαίωση Συμμετοχής του στις Εξετάσεις Πιστοποίησης» (βλ. παρ. 7.1 «Οργάνωση της Πιστοποίησης - Φορείς πιστοποίησης» και 7.2 «Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης» της πρόσκλησης).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτικές για κάθε Ωφελούμενο και πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο Ωφελούμενος έχει υποχρέωση να συμμετάσχει μία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αρχικής εξέτασης (βλ. παρ. 8.3.1 «Υποχρεώσεις Ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης» της πρόσκλησης).

Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών με βάση την Πρόσκληση ή ολοκληρώσει μεν το πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά δεν προσέλθει στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούται να λάβει ούτε το εκπαιδευτικό επίδομα ούτε οποιοδήποτε μέρος του, ακυρώνεται η επιταγή κατάρτισης που έχει λάβει και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. (βλ. παρ. 4.1 «Εκπαιδευτικό επίδομα – προϋποθέσεις λήψης - Αξία»).

ΣΤ. Ολοκλήρωση της συμμετοχής του Ωφελούμενου στη δράση

Η χορήγηση στον Ωφελούμενο αθροιστικά της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης και του Πιστοποιητικού Πληροφορικής ή της Βεβαίωσης Συμμετοχής του στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, συνιστούν απόδειξη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής του Ωφελούμενου στη δράση και το ΚΕΚ εκδίδει και χορηγεί στον Ωφελούμενο τη «Βεβαίωση ολοκλήρωσης», η οποία περικλείει ως παραρτήματά της δύο προηγούμενες βεβαιώσεις (βλ. παρ. 8.6 «Ολοκλήρωση της συμμετοχής στη δράση του Ωφελούμενου» της πρόσκλησης).

Ο Ωφελούμενος, με την παραλαβή της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της συμμετοχής του στη δράση, λαμβάνει από το ΚΕΚ στο οποίο καταρτίσθηκε, απόδειξη παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών αξίας ίσης με την αξία της επιταγής κατάρτισης, και παραδίδει σε αυτό την επιταγή κατάρτισης που διαθέτει (βλ. παρ. 10.1 «Όροι και διαδικασία πληρωμής της Επιταγής Κατάρτισης» της πρόσκλησης).

Ζ. Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος

Το ΚΕΚ, καταθέτει τις Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης Συμμετοχής των Ωφελουμένων, τις επιταγές κατάρτισης, τα Παραστατικά Πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα των Ωφελούμενων, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΥΕ/ΕΚΤ προκειμένου να ελεγχθούν και να εκδοθεί για λογαριασμό του η «Βεβαίωση - Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου του Προγράμματος» (βλ. παρ. 10.1 «Όροι και διαδικασία πληρωμής της Επιταγής Κατάρτισης» της πρόσκλησης).

Με την έκδοση της Βεβαίωσης - Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Προγράμματος, η ΕΥΕ/ΕΚΤ εισηγείται στον ΟΑΕΔ την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον Ωφελούμενο. Με την παραπάνω εισήγηση, ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Ωφελούμενου με το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος (βλ. παρ. 10.2 «Όροι και διαδικασία πληρωμής εκπαιδευτικού επιδόματος» της πρόσκλησης)..

Σημειώνεται ότι για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους (βλ. παρ. 8.4 «Ασυμβίβαστο μεταξύ εκπαιδευτικού επιδόματος και επιδόματος ανεργίας» της πρόσκλησης).

Η. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων μετά τη συμμετοχή τους στη δράση

Οι Ωφελούμενοι υποχρεούνται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στη δράση να ενημερώνουν το ΚΕΚ στο οποίο καταρτίστηκαν για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους, όσον αφορά την απασχόλησή τους. (βλ. παρ. 8.3.2 «Υποχρεώσεις Ωφελουμένων κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της δράσης» της πρόσκλησης).

παρ. 8.3.3 «Υποχρέωση συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου»Θ. Συνεχής ενημέρωση και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση της δράσης

Ο ΟΑΕΔ ή/και η ΕΥΕ/ΕΚΤ θα εκδίδει και θα αναρτά στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης κάθε πρόσθετη οδηγία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή και την ομαλή ολοκλήρωση της δράσης, την οποία οφείλουν να εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες σε αυτήν (βλ. κεφ. 11 «Ενημέρωση για τη Δράση» της πρόσκλησης).

 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING