ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01

 • ΕΡΩΤΗΣΗ
  Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής /εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος. Επίσης, κάθε άνεργος μπορεί να παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ για μία μόνο φορά (παράγραφος 2.1 της Πρόσκλησης).
 • ΕΡΩΤΗΣΗ
  Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά; Τι αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της Αίτησης;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Α. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
  Β. Η Αίτηση συμμετοχής με την υποβολή της λαμβάνει ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα. Οι υποβάλλοντες αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να φυλάσσουν τον Κ.Α.Υ.Α.Σ καθώς αυτός αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και θα χρησιμοποιείται σε όλα τα Μητρώα και τους πίνακες, που θα δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος καθώς και στην επιταγή κατάρτισης. (παράγραφος 2.2 της Πρόσκλησης).
 • ΕΡΩΤΗΣΗ
  Ποιον αριθμό της κάρτας ανεργίας εισάγουμε στην Αίτηση Συμμετοχής;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Εισάγουμε τον κωδικό που αποτελείται από πλήθος ψηφίων (τα πρώτα σηματοδοτούν τον κωδικό υπηρεσίας, τα επόμενα 4 το έτος έκδοσης δελτίου και τα τελευταία τον α/α.)
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτούνται όλα τα ψηφία. Τα αστεράκια δεν καταχωρούνται.
 • ΕΡΩΤΗΣΗ
  Μπορεί να δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός άλλης τράπεζας πλην της Εθνικής; Μπορεί να είναι δικαιούχος του λογαριασμού κάποιο συγγενικό πρόσωπο;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Ο Ωφελούμενος για να εισπράξει το εκπαιδευτικό επίδομα πρέπει να δηλώσει με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στοιχεία λογαριασμού (IBAN) που τηρεί αποκλειστικά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Στο λογαριασμό ο Ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού (παράγραφος 4.3 της Πρόσκλησης).
 • ΕΡΩΤΗΣΗ
  Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των ωφελούμενων;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Α. Τα κριτήρια επιλογής των ανέργων, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων είναι:
  1. Η ηλικία του υποψηφίου
  2. Η διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου
  Β. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησής τους, με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων, με μέγιστη μοριοδότηση τα 80 μόρια.
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  1.ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
  (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
  18 - 24 ετών 20
  25 - 54 ετών 10
  55 + 15
  2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
  (Μέγιστος βαθμός: 60 μόρια)
  Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 1 έως και 12 2 μόρια για κάθε μήνα έως και 12 μήνες
  Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 12+ έως 24+ 3 μόρια για κάθε μήνα από 12 μήνες+ έως και 24+ μήνες
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Μέγιστη βαθμολογία: 80 μόρια)
 • ΕΡΩΤΗΣΗ
  Ποια είναι η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Η διαδικασία για την επιλογή των Ωφελουμένων είναι η εξής:
  Α) Γίνεται έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής των ανέργων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ με τη διασταύρωση των στοιχείων της Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία, που τηρούνται από τον ΟΑΕΔ.
  Β) Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων (25/5/2012) θα γίνει βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής (της παραγράφου 2.3. της Πρόσκλησης).
  Η βαθμολόγηση θα γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ισοβαθμιών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την Αίτηση συμμετοχής του.
  Γ) Στην συνέχεια θα καταρτισθεί από τον ΟΑΕΔ το Μητρώο Ωφελουμένων στο οποίο θα αποτυπώνεται η κατάταξη των επιλεγέντων, οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν επιταγή κατάρτισης, με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολόγησής τους.
  Οι πίνακες κατάταξης θα εμφανίζουν:
  • τους επιλεγέντες Ωφελούμενους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές κατάρτισης, με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντιστοίχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ), αντί για τα ονοματεπώνυμά τους, ανά Περιφερειακή Ενότητα και
  • τους επιλαχόντες που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 50% του αριθμού των επιλεγέντων Ωφελούμενων. Οι επιλαχόντες θα εμφανίζονται επίσης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ).
  Το Μητρώο Ωφελουμένων θα ανακοινωθεί με ανάρτησή του στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) (παράγραφος 2.4 της Πρόσκλησης).
  Προσοχή: Οι άνεργοι που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων λαμβάνουν γνώση του Μητρώου Ωφελουμένων και των τυχόν τροποποιήσεών του με μόνη την ανακοίνωση με ηλεκτρονική ανάρτηση και οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) (παράγραφος 2.6 της Πρόσκλησης).
 • ΕΡΩΤΗΣΗ
  Σε ποια ΚΕΚ μπορώ να παρακολουθήσω πρόγραμμα;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Οι άνεργοι που θα επιλεγούν και θα λάβουν επιταγές κατάρτισης, στη συνέχεια θα επιλέξουν το ΚΕΚ που επιθυμούν από το Μητρώο των ΚΕΚ το οποίο θα είναι αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα.
  Στην ειδική ιστοσελίδα προς διευκόλυνση των ωφελούμενων υπάρχει οθόνη με φίλτρα αναζήτησης ΚΕΚ του Μητρώου και χάρτης με την τοποθεσία όλων των δομών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα ΚΕΚ.
 • ΕΡΩΤΗΣΗ
  Τι ισχύει για τους ωφελούμενους που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αποτελεί ημερομηνία αναστολής του επιδόματος ανεργίας, το οποίο δικαιούνται να συνεχίσουν να λαμβάνουν από την επομένη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους στη δράση. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους (παράγραφος 8.4 της Πρόσκλησης). Προς διευκόλυνση των ανέργων που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έχει καταρτισθεί "ΟΔΗΓΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ" ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr). Προσοχή: Η αποστολή στοιχείων στο help desk (όπως βιογραφικά σημειώματα, ΑΦΜ, αριθμός δελτίων ταυτότητας κλπ) δεν συνιστά υποβολή Αίτηση Συμμετοχής.
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING