ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΕΚ

Εξαιτίας λαθών που έχουν παρατηρηθεί στην χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιταγών Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Μητρώο των ΚΕΚ, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:
  1. Στο σύστημα να εισάγονται στοιχεία ως πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων, σε ίδια ή ενοικιαζόμενη δομή, έως μία φορά ανά δομή.
  2. Δεν επιτρέπεται η Δήλωση πρόθεσης υλοποίησης προγραμμάτων σε Δήμους που δεν υφίστανται πιστοποιημένες δομές. Εξαιρούνται τα νησιά, στα οποία δεν υπάρχουν πιστοποιημένες δομές και στα οποία τα ΚΕΚ του Μητρώου μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα σε σχολικά κτίρια, που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 9.16031/Οικ.3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ1999/Β/15.9.2009) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εφόσον αυτά παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο.
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING