ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 132172 TMM-95678-10163-20130107094722 07/01/2013 09:47:22 1368 45 30 15 Επιλαχών 13
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 124666 TMM-95678-10315-20130107225500 07/01/2013 22:55:00 1439 45 30 15 Επιλαχών 14
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 127723 TMM-95678-10608-20130109111619 09/01/2013 11:16:19 1693 45 30 15 Επιλαχών 15
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 123273 TMM-95678-7787-20121218120441 18/12/2012 12:04:41 436 35 30 5 Επιλαχών 16
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 114927 TMM-95678-9269-20121227130436 27/12/2012 13:04:36 1079 35 30 5 Επιλαχών 17
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 121810 TMM-95678-10182-20130107111326 07/01/2013 11:13:26 1386 35 30 5 Επιλαχών 18
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 133237 TMM-95678-10526-20130108214625 08/01/2013 21:46:25 1621 35 30 5 Επιλαχών 19
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 121778 TMM-95678-10759-20130109231617 09/01/2013 23:16:17 1883 35 30 5 Επιλαχών 20
Δυτικής Ελλάδας Μηχανολόγος Μηχανικός 98717 TMM-95678-3951-20121213195608 13/12/2012 19:56:08 219 35 20 15 Επιλαχών 21
Σύνολο αποτελεσμάτων: 19
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING