ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Ειδικότητα και Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Διπλωματούχοι Μηχανικοί»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Ειδικότητα A.M. TEE ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια επαγγελματικής δραστηριότητας Μόρια εισοδήματος Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κρήτης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 129051 TMMM-95678-7778-20121218115443 18/12/2012 11:54:43 421 45 30 15 Επιλεχθείς 4
Κρήτης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός 115243 TMMM-95678-11120-20130111160514 11/01/2013 16:05:14 2420 35 30 5 Επιλεχθείς 5
Κρήτης Μηχανολόγος Μηχανικός 123070 TMM-95678-8858-20121221222303 21/12/2012 22:23:03 973 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Κρήτης Μηχανολόγος Μηχανικός 129011 TMM-95678-10252-20130107160245 07/01/2013 16:02:45 1425 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Κρήτης Μηχανολόγος Μηχανικός 117321 TMM-95678-10961-20130110231014 10/01/2013 23:10:14 2118 60 30 30 Επιλεχθείς 3
Κρήτης Μηχανολόγος Μηχανικός 126981 TMM-95678-12811-20130202131535 02/02/2013 13:15:35 7389 60 30 30 Επιλεχθείς 4
Κρήτης Μηχανολόγος Μηχανικός 126983 TMM-95678-10273-20130107175516 07/01/2013 17:55:16 1429 45 30 15 Επιλεχθείς 5
Κρήτης Μηχανολόγος Μηχανικός 113337 TMM-95678-8399-20121219225730 19/12/2012 22:57:30 723 35 30 5 Επιλεχθείς 6
Κρήτης Χημικός Μηχανικός 112524 TXM-95678-8619-20121220221037 20/12/2012 22:10:37 815 60 30 30 Επιλεχθείς 1
Κρήτης Χημικός Μηχανικός 128662 TXM-95678-11407-20130114104309 14/01/2013 10:43:09 2551 60 30 30 Επιλεχθείς 2
Σύνολο αποτελεσμάτων: 24
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING